Tagintézmény vezetői pályázat

2018-03-01 19:17:43

Tagintézmény vezetői pályázat

 

 

 

 

 

Dunaújvárosi Tankerületi Központ

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

 

pályázatot hirdet

 

Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája

 

Tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

 

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

 

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.16. - 2023.08.15-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

 

Fejér megye, 7011 Alap, Béke utca 12.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A köznevelési tagintézmény vezetőjének feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal a tagintézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

  • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,

 

  • legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

 

  • cselekvőképesség,

 

  • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
  • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

 

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna nyújt, a 06/25/795-218 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája tagintézmény-vezetői beosztására". A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze vagy megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/dunaujvaros honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 27.

 

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.