Pályázat

2018-04-09 18:49:40

Pályázat

 

 

 

 

 

Pályázat

a Dunaújvárosi Tankerületi Központ

„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására

Készítette: Tiringer Istvánné

megbízott tagintézmény-vezető

Alap

      Az intézmény vezetésére vonatkozó program

 „A vezetőknek nemcsak döntéseket kell hozniuk, hanem motiválniuk is kell….Az embereket egyetlen módon lehet motiválni: ha kommunikálunk velük.”           Lee Iacocca

Nevelő-oktató munkánkat az intézmény dokumentumaiban (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend), a Nemzeti Köznevelési Törvényben és a Nemzeti Alaptantervben leírtak alapján végezzük. Ahhoz, hogy a fejlesztési elképzelések megvalósuljanak, a célok megvalósításának összhangban kell lennie mind a fenntartói, mind a szülői elvárásokkal. Mindezek megvalósulásához nagyon jól képzett, befogadó nevelőtestületre van szükség, mert csak így tud intézményünk megfelelni új szerepének, így tudunk megfelelő motiváló környezetet teremteni, sikereket elérni.

Vezetői koncepció

Egy vezető számomra akkor tekinthető eredményesnek, ha az intézményében fellelhető erőforrások megfelelő kihasználtsága minden „felhasználó” számára eredményt mutat, minden érintett fél elégedett a szolgáltatással, működéssel. Ennek értelmében vezetői koncepcióm központi eleme az alkalmazotti, munkatársi közösség, amely alkalmas az együttműködésre, a magas színvonalú munkavégzésre és megfelelően motivált.

Milyen vezető szeretnék lenni? Olyan, akinek fontos a pedagógusok véleménye, ötleteiket, javaslataikat beépítem a döntési mechanizmusomba, ezáltal pedagógusaink innovatívabbá válhatnak. Törekedni szeretnék kollégáimmal a még szorosabb kapcsolat tartására, hogy kialakítsuk az együtt gondolkodás rendszerét a közös célok elérése érdekében. A rugalmasság, megfelelő kompromisszumkészség elengedhetetlen egy vezetőnél. Továbbra is fontos feladatnak tartom, hogy megtartsam a megfelelően képzett és stabil nevelőtestületünket, valamint a gesztorintézménnyel kialakított jó kapcsolatot.

A személyi feltételek esetében igen nagy erősségünknek tartom, hogy tantestületünkben a fluktuáció igen alacsony. A mai világban ezt kevés intézmény mondhatja el magáról. Szakos ellátottságunk a gesztorintézményből áttanító kollégákkal nagyrészt megoldott, de azért akad hiányterületünk. Célom, hogy a közeljövőben ösztönözzem munkatársaimat, hogy a megfelelő szakos ellátottság érdekében a főiskolai oklevelet adó képzést részesítsék előnyben.

Intézményünk fontos feladata, hogy az oktatás magas színvonalát a jövőben is megőrizzük. Ennek érdekében továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetünk hagyományaik megőrzésére, ápolására. Kiváló lehetőséget teremt a néptánc oktatása erre intézményünkben. Célom, hogy minél több nebuló csatlakozzon ismét szakköri formában is táncosainkhoz, akik már több ízben is bebizonyították, hogy egy ilyen kis falunak is, mint amilyenek mi vagyunk, lehetnek tehetséges növendékei. Természetesen nem csak táncolni tudnak diákjaink, de a sportban is kiemelkednek. Röplabdából jeleskednek a leginkább. Tavaly országos versenyre is bekerültek. Ehhez is egy olyan elhivatott kolléga jelenléte szükséges, aki mindent megtesz azért, hogy iskolánk hírnevét továbbvigye. Sajnos a tornaszobánk elég rossz állapotban van, de ez nem gátolja őket a felkészülésben. Célom, hogy különböző pályázatokból - ha nem is egyszerre, de kicsinyenként – felújításra kerüljön az épületben található vizesblokk és a tornaszoba padozata, valamint a fűtés korszerűsítése is megvalósuljon.

Kiemelt feladatnak tartom a kulcskompetenciák fejlesztését. Országos tendencia, hogy a mai gyerekek a matematikai logika és a szövegértési, olvasási technikák módszereit nehezen sajátítják el, egyre nehezebben teljesítenek sikeresen a tanulás terén. Ezért úgy gondolom, hogy továbbra is folytatnunk kell a kompetencia alapú oktatást a korábbiakban már említett területeken. Tanulóink készségeinek és képességeinek fejlesztése érdekében növelni kell a korrepetálások, tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök számát, valamint erősíteni kell a gyerekekben ezek fontosságát.

Nagy hangsúlyt kell fektetnünk tanulóink kommunikációs és problémamegoldó képességének fejlesztésére is. Legfontosabb színterének az osztályfőnöki és etika órákat tartom, ahol a gyerekek kötetlenebbül, szabadabban nyilváníthatnak vélemény egy-egy adott témával kapcsolatban, szervezőképességüket, kreativitásukat kihasználva. Tovább erősíteném a kooperatív munkák fontosságát az ismeretek elsajátításában, szociális érzékenységük növelésében.

A jövőben is számítani fogok a szülők aktív részvételére, segítő támogatására iskolánk életében. Folytatni kívánom az eddig bevált közös programok szervezését, továbbá maximális segítséget nyújtok az idei tanévben újraszerveződő Szülői Közösségnek a sikeres együttműködés érdekében.

Jövőnk szempontjából nem lehet figyelmen kívül hagyni az iskola-óvoda partneri kapcsolatának erősítését sem. Fontos, hogy a jelenlegi tanulólétszámot megőrizzük, és a későbbiek folyamán valamelyest emelni tudjuk. Ennek egyik fő eleme minden tanév márciusában az Iskolába hívogatónk, ahol bemutatjuk a leendő elsőseinknek és szüleiknek az intézményben folyó munkát.

Továbbra is fontosnak tartom a belső és külső partnereinkkel való együttműködést, és annak szorosabbá tételét, melyre jó példaként említhetőek az ebben a tanévben tartott pályaorientációs napok. Ezek lebonyolításában jelentős szerepet vállaltak településünk vállalkozói, akik saját tevékenységük bemutatása által, személyes példán keresztül tudtak a tanulókkal megismertetni egy-egy szakmát.

Kiemelt jelentőségű iskolánk életében a település önkormányzatával, annak vezetésével való együttműködés, hiszen az iskola működési feltételei részben általuk biztosítottak. Jelenleg is részt veszek az önkormányzat felkérésére olyan pályázat megvalósításában, amely tanulóink egészséges életmódra nevelésében meghatározó lehet, ugyanis a pályázat lehetővé teszi az iskola mögötti területen egy műfüves pálya kialakítását, amit remélhetőleg, minél több tanuló vehet majd birtokba. Fontos továbbá az a sok éves hagyományra épülő kapcsolat is, melynek keretében az iskola tanulói ünnepi műsoraik, rendezvényeik alkalmával betekintést, de ezen felül leginkább élményeket nyújthatnak a falu öregjei, fiataljai, lakosai-közössége számára.

 

Azt gondolom, hogy szükséges az intézményben zajló munka minél szélesebb körben való publikálása, a jó gyakorlatok népszerűsítése, a már bevált módszerek, eljárások, projektek, témahetek, rendezvények mind szélesebb körben való megismertetése. Ehhez elengedhetetlen az intézmény honlapjának folyamatos frissítése, a járásban megjelenő újságok és helyi TV által nyújtott lehetőségek kiaknázása.