Házirend

Rend a lelke mindennek!

Iskolánk HÁZIRENDJE arra szolgál, hogy megismerjük jogainkat, és kötelességeinket, ezek ismeretében úgy élhessünk, hogy ne sértsünk másokat jogaik, és kötelességeik gyakorlásában. A Házirend egy „mankó”, amely segít tanulóinknak a helyes társadalmi és együttélési normák elsajátításában. Akik a házirendben megfogalmazottak szerint viselkednek, azok számíthatnak diáktársaik, és tanáraik megbecsülésére, és így iskolánk megbecsült polgáraivá válhatnak Ezekkel a mondatokkal kezdődik a Cecei Általános Iskola házirendje, mely iskolának mi is tagiskolája vagyunk. Az ott leírtakkal egyet értünk, és ránk nézve is kötelezőérvényűnek tekintjük, de szeretnénk számotokra egy kicsit érthetőbb nyelvezetre lefordítani, ezzel is segítve, hogy a leírtakat be is tartsátok, és valóban iskolánk megbecsült polgárai lehessetek. Iskolánk közös otthonunk, mindannyiunk érdeke, hogy jól érezzük magunkat benne. A jó hangulatú, eredményes munka alapja a rend. Ezért mindannyiunk érdeke, hogy a közösen kialakított házirendünket tartsuk be és tartassuk be egymással. 

Tanulmányozzátok gyakran és figyelmesen a házirendünket!

Céljaink:

 megismerni iskolánk múltját, ápolni hagyományainkat

 tanárainkkal együtt dolgozni iskolánk hírnevének öregbítésén

 vigyázni magunk és társaink testi épségére és tulajdonára

 társas életünkben megtartani a kulturált viselkedés szabályait

 Munkánk a tanulás. Ne csak kötelességünknek érezzük, hanem váljon szokásunkká, hogy iskolai és otthoni, szóbeli és írásbeli és egyéb feladatainkat a legjobb tudásunknak megfelelően végezzük el.

 

Tudnod kell:

Iskolánkban a tanítás 8 órakor kezdődik.

Az ügyeletet 715 -órától 1630 óráig veheted igénybe.

Legkésőbb 745 -re az iskolába kell érkezned.

A tanórák kezdetét és végét csengő jelzi.

A tanítási idő 45 perc, melyet 15 perces szünet követ.

A tanórai foglalkozásokon kötelességed részt venni.

Jogod van a napközis foglalkozáson/tanulószobában iskolai szabadidős tevékenységeken, egyéb foglalkozásokon részt venni.

Bármely foglalkozásról való elkésés következményeket von maga után: ha emberileg nem elfogadható okból késel, illetve rendszeresen késel

- szülődet haladéktalanul értesítjük

- a rendszeresen mulasztott órák anyagából számon kérhető vagy

- tanórán kívüli időben is!

Amennyiben előre ismert időben valamilyen esemény megakadályoz a tanítási napon való részvételben, azt előre kell jelezned (Szülőd jelzi írásban), elkérezkedned.

Egy tanév során három napot hiányozhatsz a Szülőd igazolása alapján, egyéb esetben orvosi igazolást vagy köteles hozni, melyet a megérkezésed napján – legkésőbb egy héten belül – át kell, adj az osztályfőnöködnek. Amennyiben nem igazolod hiányzásodat, az iskola a törvényben előírtaknak megfelelően azt igazolatlannak tekinti, és eljárást kezdeményez.

 Az iskola minden igazolatlan hiányzást azonnal jelez a szülő felé, ellenőrző útján, illetve lehetőség szerint telefonon egyeztet a szülővel.

 10 igazolatlanul mulasztott órát követően az iskola hivatalos levelet küld a szülőnek és értesíti a Családsegítő szolgálatot, ugyan ezt 30 és 50 óránál is.

 50 igazolatlanul mulasztott óra után az iskola gyámhatósági eljárást kezdeményez, melynek következménye a védelembe vételi eljárás és a családi pótlék teljes elvonása.

 250 óra hiányzás (igazolt és igazolatlan összesen) esetén a törvény értelmében évet kell ismételned, illetve osztályozó vizsgával léphetsz tovább.

Nem várt hiányzásod első napján az iskolának kell jelezned hiányzásod okát és várható időtartamát, lemondanod az ebédet – különösen, ha támogatásban részesülsz. Sikeres tanulásod érdekében az iskolán kívüli elfoglaltságaidat az osztályfőnökkel kell egyeztetned.

Semmilyen külső elfoglaltság nem veszélyeztetheti, vagy korlátozhatja az iskolai munkádat, az iskola programjait.

Az iskola programjai előnyt élveznek.

A hetes és egyéb tisztségviselő a feladatait figyelmeztetés nélkül, maradéktalanul végzi.

Szaktantermeket (természettudományi, számítógépes, könyvtár, tornaszoba) csak tanári engedéllyel és felügyelet mellett lehet használni.

Feladatunknak tartjuk környezetünk csinosítását, tisztaságának, rendjének megóvását. Minden helyiséget, eszközt rendeltetésének megfelelően kell használnod, erre a hibázókat figyelmeztetned kell.

Tudomásul kell venned, hogy az okozott kárt meg kell téríteni.

Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat ne hordj magadnál, az elveszett értékekért az iskola nem vállal felelősséget.

A tartós használatú tankönyveket írásban kell átvenned. Tudomásul kell venned, hogy ha megsérül, ki kell fizetned az árát.

 

Tanórák rendje: 

A tanítási órákra kötelességed lelkiismeretesen felkészülni.

Amennyiben valamit elfelejtesz, elmulasztasz, azt az óra kezdete előtt kell jelezned.

A tanórán figyelned kell, és tevékenyen részt kell venned.

Mindenkinek joga van a nyugodt körülmények közötti tanulásra, így sem magadat, sem mást ebben a jogában nem korlátozhatsz.

Nem korlátozhatod a pedagógust abban a jogában, hogy munkáját elvégezze, vagyis óráit, foglalkozásait megtartsa.

Törekedned kell képességeidnek megfelelő eredményeket elérni.

Önmagad fejlesztésére igyekezz jól hasznosítani az iskola által nyújtott lehetőségeket (felzárkóztató foglalkozásokat, képességfejlesztő foglalkozásokat, sport és szabadidős rendezvényeket, szakköröket, felvételi előkészítőket, stb.)

Elképzeléseidnek megfelelően, a szüleiddel és az iskola vezetésével egyeztetve kezdeményezhetsz szabadidős foglalkozásokat, diákköröket.

Ezeken az iskola tanári karának képviselője akkor is jogosult részt venni, ha külső személy tartja a foglalkozást.

Részvételed csak szülői engedély beadásával lehetséges. Kilépni év közben csak nagyon indokolt esetben lehetséges.

Amennyiben az elfoglaltság anyagigénye nem fér bele az iskola költségvetésébe, úgy ezt előre jelezve a szülőknek, be kell fizetni.

Hiányzás esetén mielőbb pótolnod kell lemaradásaidat. Ha szükséges, tanítóidtól, tanáraidtól kérhetsz segítséget.

Igyekezz a tanult értékeket a gyakorlatban, az élet minden területén megvalósítani: tanulásban, játékban, szórakozásban, közösségi életben, osztálytársi és baráti kapcsolatokban…

A napi órarendnek megfelelő felszerelést mindig hiánytalanul kell hoznod.

Az ellenőrző hivatalos irat, így kell rá vigyáznod.

Megrongálása büntetést von maga után. Ha elvész, azonnal pótolnod kell.

A felső tagozatosok maguk írják be az ellenőrzőbe a jegyeiket, amit aláíratnak a tanárukkal.

Az üzenő füzetet, az ellenőrzőt másnapra alá kell íratni!

Kiemelkedő teljesítményed, társaid iránti szociális érzékenységed, példamutató magatartásod vagy szorgalmad elismeréséül jutalmazásban részesülhetsz. A jutalmazás lehet szóbeli, írásbeli és tárgyi jutalom. A jutalom odaítélése a nevelőtestület, szükség esetén a diákönkormányzat véleménye alapján történik.

Jelentősebb jutalmak: osztályfőnöki/szaktanári dicséret – Igazgatói dicséret − Nevelőtestületi dicséret − Oklevél − Oklevél és tárgyi jutalom

A viselkedés szabályai az iskolában:

Kulturáltan és tisztelettudóan kell viselkedned a felnőttekkel  a felnőttekkel és társaiddal szemben.

Előre kell köszönnöd, udvariasan kérni, érdeklődni.

Eleget kell tenned nevelőid felszólításainak, érdekedben mondott tanácsaikat el kell fogadnod.

Tanteremben, épületben, ebédlőben nem rohangálhatsz, és nem kiabálhatsz.

Durva kifejezéseket semmilyen körülmények között nem használhatsz.

Iskolán kívüli viselkedéseddel sem hozhatsz szégyent az iskolánkra. Erre figyelmeztessétek egymást!

Úgy kell viselkedned, hogy semmiben és senkiben kárt ne tégy. Ha ez megtörtént, becsülettel kell vállalnod és tudomásul kell venned, hogy Szüleid kötelesek a keletkezett anyagi kárt megtéríteni.

Viselkedésed senkit nem korlátozhat jogos cselekedeteiben!

Bizonyos helyiségek, eszközök csak pedagógus engedélyével, felügyelete mellett vehetők igénybe, ezt tartsd tiszteletben.

Fegyelmi vétségednek a következő következményei lehetnek: beírás, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intő, osztályfőnöki rovó, igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intő, igazgatói rovó, tantestületi figyelmeztetés. Súlyos fegyelmi vétséged esetén Veled, a Szülőddel, a Gyermekvédelmi felelőssel történt egyeztetés mellett sor kerülhet a tantestület és a diákság képviselőinek jelenlétében történő beszélgetésre, fegyelmi eljárásra.

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás rendje: „A kezdeményező és a Diákönkormányzat, valamint a Gyermekvédelmi felelős közösen indíthatnak fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárást. Ennek célja a rendbontáshoz vezető események feltárása, értékelése, a rendbontó és az érintettek közötti megállapodás kialakítása. Az egyeztető eljáráson jelen kell lenni a fegyelmi eljárás alá vont tanulónak, az érintetteknek, az igazgatónak és az osztályfőnöknek. Jelen lehetnek továbbá az érintett kiskorú szülei, a SZMK elnöke, a DÖK segítőtanára. A Szülőt az eljárásról 5 munkanappal előre, írásban értesíteni kell. Az értesítés átvételét igazolni kell.

Az egyeztető eljárás rendje:

 Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal az érintett (kiskorú esetén a szülő), valamint a rendbontó (kiskorú esetén a szülő) egyetért, nem jelzi kifogását.

 A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben az iskola igazgatója felhívja a rendbontó kiskorú szülőjének a figyelmét az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a kiskorú érintett szülője írásban a hozzájárulását adta az iskola igazgatójánál.

 A rendbontó kiskorú szülője – az értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási napon belül – írásban bejelentheti az iskola igazgatójánál, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását.

 A fegyelmi eljárás akkor is folytatódik, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított 15 napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre.

 Ha a rendbontó és az érintett szülei az egyeztetési eljárásban írásban megállapodtak a sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvosláshoz szükséges időre, de legfeljebb 3 hónapra az igazgató felfüggeszti.

 Ha a felfüggesztés ideje alatt a kiskorú sértett szülője írásban nem kérte a fegyelmi eljárás lefolytatását az iskola igazgatójától, a fegyelmi eljárást a fegyelmi bizottság megszüntetheti.

 Az egyeztető eljárást az iskola igazgatója vezeti le.”

 

Ápoltság, öltözködés az iskolában:

Az öltözködésed tükrözze a magaddal és másokkal szembeni igényességed, a többiek iránti megbecsülésed, vagyis az iskolában a célnak megfelelően választott ízléses, de nem kihívó ruházatba járj!

Mindig legyen tiszta és ápolt a megjelenésed, az általánosan elfogadott tisztasági követelményeknek rendszeresen tégy eleget!

Ne nézz ki se felnőttnek, se kihívónak, mert a következményeket biztosan nem szeretnéd vállalni. Kerüld a szélsőséges divatirányzatokat!

Az iskolába a célnak megfelelően választott ízléses, de nem kihívó ruházatban járj!

Az ünnepet, az ünnepi műsor készítőit tiszteld meg viselkedéseddel, öltözködéseddel egyaránt. Iskolai ünnepségre az előírt ruházatot – sötét alj/nadrág és fehér blúz/ing, kardigán, fekete cipő- kell viselned!

Sem egészségednek, sem a jó ízlésnek nem felel meg, ha arcodat, testedet, hajadat fested, ezért kérjük, ne tedd.

Testnevelés órára az előírt felszerelést mindig tisztán kell hoznod. Testnevelés órákon a gyűrű, a nyaklánc, lógó fülbevaló, a testékszer viselése veszélyt rejt magában, ezért tilos!

Hordj magadnál zsebkendőt! Ez is legyen öltözködésed alapvető kelléke.

Tudomásul kell venned, hogy az iskola sem az elveszett értékért, sem az okozott balesetért nem vállal felelősséget.

Napjában többször moss kezet!

Étkezés, WC használat előtt és után, testnevelés óra után feltétlenül kezet kell mosni!

A szükséges higiéniai eszközöket hozd magaddal!

 

Diákok véleményezési joga:

A törvény által előírt kérdésekben az iskola kikéri a véleményedet a titeket érintő részletekre vonatkozóan. Ennek fóruma a diák parlament, ahol az osztályok képviselői vesznek részt és adnak hangot véleményünknek, illetve kapják meg azokat az információkat, melyeket kötelesek velünk ismertetni, s a mi véleményünket képviselni. Képviselőitek kezdeményezhetnek is fórumot, ahol az iskola vezetősége egyeztet velük. Ezen alkalommal a diákok képviselői az emberi méltóság tiszteletben tartásával fejthetik ki véleményüket, tehetik fel kérdéseiket. Amennyiben nincs különösebb egyeztetési feladat, úgy diák-fórumot tart az iskola minden tanév október elején. Felmerülő gondjaiddal elsősorban az osztályfőnöködet, szaktanárodat, vagy a DÖK segítő tanárt keresheted meg. Szükség esetén lehetőséged van megkeresni az iskola vezetőségét is. Ha a probléma többeket érint, úgy diák-képviselő segítségével intézkedhetsz. Évente egy alkalommal megrendezendő diákparlamenten lehetőséged van személyesen vagy az osztályból választott képviselő útján véleményt mondani, kérdezni. A diákönkormányzat tagjait az osztályok a tanév első tanítási napján választják meg, megbízatásuk egy tanévre szól, de szükség esetén, az osztály egyetértésével leválthatók.

 

Védő, óvó intézkedések, szabályok:

Ti tanulók és mi tanárok együttesen vagyunk felelősek környezetünkért!

Az iskola, védő és óvó intézkedéseit betartva biztonságban vagy.

Tudomásul kell venned, hogy saját érdekedben az iskola épületét engedély nélkül és egyedül soha nem hagyhatod el.

Tartsd be a tűzvédelmi-, munkavédelmi-, balesetvédelmi előírásokat.

Ha bármi veszélyhelyzet keletkezik, azonnal értesítsd a leggyorsabban elérhető pedagógust, iskolai dolgozót.

Tudomásul kell venned, hogy a bombariadó miatt elmaradt tanítási órák/nap az iskola által kijelölt szombaton lesznek megtartva.

 

Egyéb, záró, a hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezések:

A Házirend elolvasható az iskola honlapján, az iskola könyvtárában, a tanári szobában és megtalálható az irattárban is.

A Házirendet a Nevelőtestület a 2014. augusztus 29-én tartott értekezletén fogadta el.

 

Utoljára módosítva: 2016-11-05 14:58:45