Beszámoló 2014-2015. tanév

 

 

„Tanuld és tanítsd a jobbat!”

                                                                                                                                                                   (Thalesz)

 

 

 

Cecei Általános Iskola

 

Alapi Tagiskolája

2014/2015-os

 tanév beszámolója

 

 

Összeállította: Bauerné Kaszás Veronika

Elfogadta: tantestület, 2015. 06. 26.

 

A 2014/2015-ös tanév értékelése

 

1.      A személyi feltételek alakulása a tanév során:

 

a)táblázat

 

2014. szeptember

2015. június

Főállású

Megállapodási szerződéses

Üres álláshelyek száma

Főállású

óra-adó

Üres álláshelyek száma

a munkaköréhez előírt végzettséggel nem rendelkezik

pedagógus

nem pedagógus

1 fő

0

pedagógus

nem pedagógus

1

0

0

11 fő

3 fő

11

3

 

b. táblázat  

 

Továbbképzésen részt vett

 

Ebből végzett (fő)

Oklevelet adó

Tanfolyami jellegű

Oklevelet adó

Tanfolyami jellegű

0

3

0

3

 

c) Kiemelkedő elismerésre méltó teljesítmény(ek) – a pedagógusok és más közalkalmazottak részéről – a tanév során. Kiemelkedő feladat(ok) volt(ak)-e?..

·         Tiringer Istvánné és Halasi Lajosné a tankönyvrendelés lebonyolítása.

·         Tiringer Istvánné a tagintézmény-vezető helyettesi munkák ellátása (nincs rá státuszunk)

·         Tiringer Istvánné és Bauerné Kaszás Veronika magas óraszámban helyettesítette a kollégákat

·         Farkasné Gúth Gabriella Szolgálati Érdemérem kitüntetést kapott nyugdíjba vonulása alkalmából

·         Horváth Anikó és Bauerné Kaszás Veronika pedagógus napon kapott elismerő oklevelet

·         Peszt Edit-Tiringer Istvánné „Szeretlek Magyarország” 3 hetes projekt magas színvonalú megszervezése

·         Jánosiné Buruncz Mária: történelmi versenyekre való felkészítés

·         Horváth Anikó-Mohácsi András „Bisztibusz” program lebonyolítása

·         Jánosiné Buruncz Mária-Horváth Anikó: nyári táborok, évközi túrák szervezése

·         Jánosiné Buruncz Mária: színházszervezés

 

a)       Történt-e rendkívüli esemény, ha igen, mi volt az, és hogyan kezelték? nem

b)      Egyéb megjegyzés:

·         Továbbra is az a véleményünk, hogy pedagógusok leterheltsége nagyon magas, a 26 órán felüli túlmunkát nem bérezzük.  Ebben a tanévben kollégáink 223 tanórát helyettesítettek hivatalosa külön bérezés nélkül. Szakköröket, szabadidős foglalkozásokat, korrepetálásokat, egyéni fejlesztéseket, amelyek szintén beszámíthatók lennének a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőbe, ami nem került elszámolásra nem is számoltuk.

·         Sok a véleményünk szerinti adminisztráció, rövid határidővel.   

·         Továbbra is érvényes, hogy a könyvtári nyilvántartás frissítése anyagi okok miatt megszakadt. Az állomány karbantartása nehézségekbe ütközik.

 

·         Továbbra is érvényes, amit már tavaly is jeleztünk, hogy könyvtár tervszerű állománygyarapítása anyagi forrás miatt ebben a tanévben is elmaradt. 

2. Tárgyi feltételek: Történt-e változás az előző tanévi állapothoz képest? A fontosabb változások összegzése

a) Az épületek állapota (a mellék-, illetve kiszolgáló helyiségek is): az elmúlt évhez képest az épületek állapota romlott, a főbejárati lépcső veszélyes, a tornaszoba vizesblokkja 80 %-ban használhatatlan, a sportudvar felújításra szorul. A tantermek meszelése, javítása egyre szükségesebb, a folyosói szekrények festésre, javításra szorulnak. Ezek közül a munkálatok közül a karbantartó több munkát el tudna végezni, ha kapna alapanyagokat, eszközöket.

b) A bútorzat állapota a tantermekben, irodákban:  80 % -ban megfelelő, a folyosói szekrények javításra, festésre szorulnak, ahogy azt már említettem.

c) A szertárak felszereltsége: Elavult. A kémia szertárból szükséges lenne a régi lejárt, veszélyes anyagok elszállítása. A tankerület már többször felmérte ezen a területen a helyzetet, de a megsemmisítés még nem történt meg.

d) A testneveléshez milyenek a tárgyi feltételek? A szabadtéri lehetőségek korlátozottak, mivel anyagi erőforrások hiánya miatt a karbantartási munkálatok elmaradnak.

e) Infrastrukturális ellátottság (energia, telekommunikáció, úthálózat): megfelelő

f) Számítógépes ellátottság: A gépek kezdenek elavulni, újak beszerzésére, régiek karbantartására nincs lehetőségünk.

g) Történt-e a tanév során jelentősebb építés, felújítás? Ha igen, mi volt az és milyen forrásból? A ráfordítás összege? Nem történt.

h) Történt-e a tanév során jelentősebb fejlesztés? Ha igen, mi volt az és milyen forrásból? A ráfordítás összege? Nem történt.

i) Történt-e a tárgyi feltételekkel kapcsolatos esemény? Ha igen, mi volt az, és hogyan kezelték? A ráfordítás összege? Nem történt.

j) Egyéb megjegyzés: TÁMOP 3.1.4.C-2015 Innovativ iskolák fejlesztése 2. ütemében nyertünk. Megvalósítása folyamatban van.

3. A tanulók (a táblázat bővíthető)

 

a) táblázat

 

 

Tanuló

létszám ( év végi)

Ebből körzeten kívüli

A tanév közben kimaradt

 

 

 

HH

 

 

 

HHH

SNI

BTM

Hiányzások száma

(nap)

Igazolatlan hiányzás (nap)

Bejáró tanulók száma

1.évf.

16

0

1

3

2

0

4

226

0

0

2.évf.

9

0

1

2

1

0

1

155

0

0

3.évf.

10

0

0

2

2

0

1

177

0

0

4.évf.

9

0

1

3

1

2

3

128

1

0

5.évf

15

0

0

5

4

2

2

175

1

0

6.évf.

17

0

0

3

0

1

3

178

0

2

7.évf.

11

2

0

1

0

1

1

228

0

0

8.évf.

11

0

0

3

2

0

4

186

1

0

9.évf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.évf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.évf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.évf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Megjegyzések, magyarázatok a táblázathoz:

c) Történt-e tanulókkal, tanulói jogviszonnyal stb. kapcsolatos rendkívüli esemény, ha igen, mi volt az, és hogyan kezelték: Sajnos 3 tanulót állami gondozásba vettek, ezért távozott iskolánkból.

d) Egyéb megjegyzés:

2015-16-ös tanévre ténylegesen beiratkozott tanulók létszáma 15 fő számított létszám 17 fő, 1 fő a 2014/15-ös tanévről 1 fő évet ismétel, így a várható első osztályosok számított létszáma 18 fő.

 

4. A tanulmányi helyzet

a) Az iskola tanulmányi átlaga:          3,93

                     magatartás átlaga:         3,68

                     szorgalom átlaga:          3,62

                     érettségi átlaga:

b) Tantárgyi átlagok:

 

 

1 o

2. osztály

3. oszt.

4. oszt.

5. oszt.

6. oszt.

7. oszt.

8. oszt.

Átlag 

magatartás

3,6

4

4

2,77

3,8

4,35

4

2,9

3,68 

szorgalom

3,8

4

4,1

3,22

3,6

4,17

3,4

2,63

 3,62

magyar ny.

 

3,66

3,5

3,11

4,10

4,05

3,4

2,82

3,52 

magyar i.

 

3,66

4,2

3,55

4,1

4,05

3,5

2,82

3,7 

történelem

 

 

 

 

3,4

3,88

3,4

2,55

 3,31

Angol

 

 

 

3,25

3,6

4,25

3,7

2,64

3,49 

Matematika

 

3,66

3,8

3,33

2,9

3,7

2,7

3,09

3,31 

Fizika

 

 

 

 

3,5

 

2,9

2,64

 3,01

Biológia

 

 

 

 

 

 

3,7

2,91

3,31 

Kémia

 

 

 

 

 

 

3,6

2,64

3,12 

Földrajz

 

 

 

 

 

 

4,1

3,55

 3,83

Ének

 

4,77

4,9

4,55

4,5

4,11

3,9

3,64

 4,34

Rajz

 

4,44

5

4,22

3,9

4,05

3,9

3,55

 4,15

Technika

 

4,44

4,9

4,33

4,46

4,7

4,6

4,09

4,5 

Testnevelés

 

4,55

4,9

4,66

4,5

4,82

4,8

4,73

4,5

Informatika

 

 

 

 

4,4

4,94

4,7

3,82

4,47

környezet

 

4

3,6

3,11

4,1

4,52

 

 

3,87

hon-népism.

 

 

 

 

3,46

3,7

 

 

3,58 

Etika

 

 

 

 

 

 

4,3

 

4,3

Média/Etika

 

 

 

 

 

 

 

4

4,0

 

c) Bukottak száma az egyes osztályokban:   Összesen:3 fő, ebből 1 fő első osztályos évet ismétel, 1 fő harmadik  osztályos tanuló 1 tantárgyból, 1 fő ötödik osztályos tanuló 2 tantárgyból

     Ebből: évismétlésre:                      1 fő

                  utolsó évfolyamon:          0 fő

                  érettségin:

d) Kitűnők száma az egyes osztályokban:  1. o.         1 fő,                2. o.      1 fő,                3. o.      1 fő                 4. o.            0 fő

                                                                     5. o.        1 fő,                6. o.      4 fő                 7. o.      0 fő                 8. o.             0 fő       

         e) Kiemelkedő, elismerésre méltó teljesítmény(ek), megyei, országos versenyeket nyert tanulók neve : történelem országos verseny: Vargyas Milán, Szemler Zalán, Vargyas Barnabás, Szabó Ákos, Enczi Kristóf, Lengyel Szabolcs

f) Egyéb megjegyzés ( középfokú intézmény esetén  az érettségi tapasztalatait kérjük összefoglalni): 1fő  Sárbogárdról érkező tanulót késői érkezése miatt a tantestület osztályozó vizsgára kötelezte.  Az osztályozó vizsga időpontjában nem jelent meg, ezért halasztásra kapott engedélyt.

5. A tanév során az intézményben végzett nevelő-oktató munka alakulása ( célok az év eleji munkatervben és azok megvalósulása)

a) A tanulmányi helyzet értékelése:

b) Iskolai fegyelmi helyzet alakulása a tanév folyamán:

Nevelő-oktató munkánk

Nevelő-oktató munkánkat 102 tanulóra terveztük és 98 tényleges tanulóra valósítottuk meg az tanév során. Egész évben igyekeztünk az Ő  érdekükben végezni  munkánkat. A munkatervünkben megfogalmazott kiemelt feladatokat a következő eredménnyel végeztük el.

 Legfontosabb feladataink közé tartozik az alapkészségek hatékony, stabil, módszeres megalapozása az alsó tagozatban. Az alsó tagozat eredményei azt mutatják, hogy ezt sikerrel végezték.  A kompetencia alapú oktatás, hatékony módszerek elsajátítása, a pedagógusok önművelése, továbbképzése ebben a tanévben is elsőbbséget élvezett. Egyre több kooperatív tanulási módszert alkalmazunk, ezt a továbbiakban is szükséges erősíteni.

 Az elsőben érkező tanulóinknál elsődleges feladatunknak tekintettük a képességhiányos tanulók kiszűrését, ezt a DIFER méréssel végezték a kollégák. Minden első osztályos tanulón elvégezték a mérést. Az eredményekről tájékoztattuk a szülőket. A kiszűrt gyerekek fejlesztése, felzárkóztatása fejlesztő pedagógusokkal történt.

 Kiemelt figyelmet fordítottunk a tehetséggondozásra. A tehetséges tanulókkal való foglalkozás az iskolánk pedagógiai programjában is alapvető célként szerepel. A különböző versenyeken elért eredményeink is bizonyítják, hogy kollégáim ezt a feladatot is nagyon komolyan vették. Elsősorban a tankerületben megrendezésre kerülő versenyeket helyeztük előtérben, mint például a Bolyai matematika illetve magyar versenyek). A bármilyen területen tehetséges tanulóink képességeinek kibontakoztatására különféle szakköröket (kézműves, rajz, sakk, szorobán, dráma, néptánc, furulya) órát biztosítottunk.

A kommunikációs készségek sokoldalú fejlesztésével nem lehetünk teljesen elégedettek. A sok erőfeszítés ellenére véleményem szerint a gyerekek szóbeli és írásbeli megnyilvánulásai még mindig sok kívánni valót hagynak maguk után. Alig volt olyan nap, hogy durva beszédet ne hallottunk volna. Írásbeli kifejezőkészségük viszont elég szegényes. Köszönhető ez részben a számítógép és telefonhasználatnak.  Továbbra is fő feladatnak kell tekinteni, hogy arra neveljük tanulóinkat, tartsák tiszteletben a másik embert szavaikkal és cselekedeteikkel is.

 A tanulók neveltségi szintjének emelése is igen nehéz feladatnak bizonyult. Az egészséges életmódra nevelés érdekében minden alkalmat megragadtunk legyen szó délelőtti vagy délutáni foglalkozásokról (napközi, Egészségnap, osztályfőnöki óra, védőnő által tartott órák). Bekapcsolódtunk az iskolagyümölcs és az iskolatej programba is. Mindegyik nagy sikert aratott tanulóink körében. Véleményem szerint a legtöbb és legnehezebb munkát a verbális és a fizikai erőszak megelőzése és visszaszorítása területén végeztük. Minden osztályban (főleg a felsőben) van olyan tanuló/ vannak olyan tanulók, akik számára a szabályok követése nem természetes, akik a konfliktusaik megoldását csak egyféle módon tudják elképzelni. Ezen a területen az iskolarendőr segítségét is kértük, aki felsőseink számára többször tartott előadást a témával kapcsolatban. A magatartási problémák kezelésében a továbbiakban is sok és következetes munka vár ránk, de a nevelőtestület további egységes fellépése még több eredményt hoz majd. A magatartási problémákat szeretnénk az „Arizona” program elterjesztésével is megelőzni. Próba szintjén egy-két esetben, ebben a tanévben is használtuk az elemeit. Az osztályainkban fontos feladat a tanulók fegyelmének javítása, az egymással szemben tanúsított helyes magatartásformák, beszédstílus kialakítása, valamint a tanuláshoz való pozitív hozzáállás elérése.  Az elmúlt tanévben több kirívó magatartási probléma is előfordult.  Az érintettek szüleivel többször is történt beszélgetés, amely nem vezetett eredményre.  A szülők nem látják, vagy nem akarják látni gyermekeik renitens magatartását, és az abból adódó konfliktusokat. A problémát jeleztük a gyermekjóléti szolgálat fele is.

  Az egész napos iskola bevezetésével nagyobb hangsúlyt kapott iskolánkban a szabadidő helyes eltöltésére szoktatás. Változatos programokat, tevékenységeket kínáltunk a gyerekeknek (sportprogramok, színházlátogatások, népi hagyományok megismerése). A programjainkon keresztül is igyekeztünk ráébreszteni a diákokat a hasznos időtöltés fontosságára.  A gyermekeknek délután 16 óráig az iskolában kell maradniuk, ahol számukra hasznos, érdekes elfoglaltságot biztosítanak a pedagógusok. A tanítás, a délutáni foglalkozásokkal együtt 16 óráig tart a szülőnek azonban jogában áll az iskola igazgatójához kérelmet benyújtani, ha azt szeretné, hogy gyermeke korábban hazamehessen.  Alsós tanulóink 100 %-ban kihasználták az egész napos iskola lehetőségeit. A felsőben diákjaink inkább az otthoni felkészülés mellett döntöttek, de a sportköri, és szakköri foglalkozásokat ők is igényelték. A jövőben meg kell fontolni a felmentéseket.

Sikeresnek tartom az egész napos oktatás bevezetését az alsó tagozaton. Ebben az oktatási formában a gyerekek terhelése egyenletes, mert ez az az iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozások a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva jelennek meg. A tanulás mellett a tanító nénik teret adtak a gyermekek játék- és mozgás iránti vágyának, segítették természetes fejlődésüket, érésüket. Kíváncsiságukra, érdeklődésükre építve, motivált munkával fejlesztették bennük a felelősségtudatot, a kitartás képességét, érzelemviláguk gazdagodását. Megpróbálták csökkenteni azokat a hátrányokat, amelyek a gyermekek szociális – kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű fejlődéséből adódtak. Három napközis csoport, vagyis a harmadik csoport inkább tanulószoba jelleget öltött, itt a felső tagozatosok voltak nagyobb arányban.  A napköziben dolgozó kollégák a tanulási idő biztosítása mellett változatos szabadidős programokat is biztosítottak.  A tanulószobán szolgálatot teljesítő kollégák egyöntetű véleménye, hogy sokszor emberfeletti erőfeszítést igényelt a tanulószobai rend fenntartása, hiszen vannak néhányan, akiknek fő célja nem a tanulás, sokkal inkább a többiek zavarása a tanulásban. Ők sem kérésre, sem felszólításra nem tanultak, néha a könyvet sem vették elő, illetve nem hoztak felszerelést. A jövőre nézve megoldást kell találnunk ezekre az esetekre a valóban tanulni, haladni akarók érdekében. A tanulószobán dolgozó kollégák következetes munkájának is köszönhető, hogy a félévi tantárgyi elégtelenek száma csökkent évvégére.

A gyerekek többsége részéről nagy igény van a játékos tanulásra.  Az órákba igyekszünk folyamatosan beépíteni  az új módszereket. A hagyományos óravezetés mellett a modern technikákat is alkalmazzuk, az IKT-s eszközök felhasználásával. Ezekre az órákra való felkészülés több időt vesz igénybe.

A mulasztásokról

A tavalyi évhez képest valamelyest emelkedett a mulasztott órák száma. (Sok volt a megbetegedés, és a visszaesés.).) Főleg a 7. osztályban magas az egy főre jutó mulasztott órák száma. A hiányzások igazolását kiemelt feladatként kezeltük. Igazolatlan hiányzások esetén minden esetben értesítést küldtünk a szülőnek a mulasztott órák számáról és felhívtuk a figyelmét a következményekre. Az is tény, hogy a mulasztott órákon belül kevesebb volt az igazolatlan órák száma és aránya köszönhetően az osztályfőnökök odafigyelésének.  A jövőben még fokozottabban kell figyelnünk erre a területre. Mivel nincs az iskolában ifjúságvédelmi felelős, az osztályfőnökök tevékenységében még nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon ez a feladat.

 

 

Gyermekbalesetek

A tanév folyamán nem történt súlyos iskolai baleset. Ez köszönhető a tantestület alapos, pontos ügyeleti munkájának, és annak, hogy év elején minden osztályban balesetvédelmi oktatást végeztünk.

Beiskolázási jellemzők, továbbtanulás

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai közé tartozik a középiskolára való felkészítés. Nyolcadikos tanulóink közül a sikeres iskolaválasztás érdekében pályaválasztási börzén vettek részt Székesfehérváron. Különféle szakmákat, iskolákat ajánlottak nekik. Lehetőséget biztosítottunk diákjainknak a középiskolák által szervezett nyílt tanítási napokon való részvételre, amivel ebben a tanévben éltek is a tanulók. Jobb felvételi érdekében matematikából és magyarból felvételi előkészítőt tartottunk 8. osztályosaink számára. 

11 nyolcadikos számára ért véget június 20-án az általános iskolai élet. Közülük 11-en sikeresek voltak az elsőfokú felvételi eljárás keretében. Volt nyolcadikosaink közül 1 főt gimnáziumba vettek fel, 4 fő szakközépiskolás lesz, 6 fő szakiskolát választott. Tanulóink pályaválasztási elképzelése a tanévben reális volt. Többnyire az általuk megjelölt első helyre felvették őket.

 

Pályázatok

 

 • ÖKOISKOLA cím
 • Gyümölcsprogram
 • Iskolatej program
 • IPR
 • Határtalanul
 • TÁMOP 3.1.4 C-14 Innovatív iskolák fejlesztése
 • Út a szakmához (3 tanuló részére)

             

         Tankönyvek, taneszközök

Kollégáink az érvényben lévő tanterveknek megfelelő taneszközöket választották, 1-2. és 5-6. évfolyamon a belépő kerettanterveknek megfelelőt, a többi évfolyamon pedig a már elkezdett, bevált tankönyvcsaládokból oktattunk. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a kifutó évfolyamokon nem választhattuk az elkezdett tankönyvcsaládok folytatását egyes tantárgyakból. A tankönyvek rendelése bonyolult, és az állandó változtatás nehezíti a folyamatos munkát. Megoldatlan a tartós tankönyvek használata. A megrongálódott könyvek értéke behajthatatlan, és cseréje sem megoldott. Tankönyvfelelősök munkája nincs elismerve.

Intézményi kapcsolatok

Elmondhatjuk magunkról, hogy intézményünk nyitott, fontos számunkra a partnerek elégedettsége, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy kapcsolataink a gyermekek érdekében eredményes legyen. Természetesen a szülőkkel tartottuk a kapcsolatot szülői értekezleteken (évente legalább két alkalom), fogadóórákon, fogadóesteken, spontán beszélgetések alkalmával, közös programokon.

Jó a napi kapcsolatunk a Családsegítő Szolgálattal, a tanév folyamán többször jelzőlapokat küldtünk a felmerülő problémás esetekről.

Egészségügyi intézményekkel is ápoljuk kapcsolatainkat. A szükséges orvosi, fogorvosi vizsgálatokat rendszeresen elvégzik.  A védőnő rendszeresen végez vizsgálatokat az iskolában, osztályfőnöki felvilágosító órákat tart, segítséget nyújt az Egészségnap megszervezésében, lebonyolításában

A rendőrséggel a kapcsolatunk jó, sok segítséget kapunk a rendkívüli osztályfőnöki órákon a bűnmegelőzés tekintetében. 

Az óvodával is szoros a kapcsolatunk; a leendő elsősök és szüleik számára nyílt órákat szerveztünk az 1- 4. osztályokban, hogy ismerkedhessenek iskolánk életével. Az iskolai beiratkozást megelőzően ismételten megszerveztük immár hagyományos „iskolába hívogató” programsorozatunkat, mind a szülők, mind a leendő elsősök számára. Több közös programot is szerveztünk az év során. (Közös író-olvasótalálkozó, színházlátogatás,)

A Polgárőrség munkatársai elsősorban év kezdéskor nyújtanak sok segítséget, tanulóink közlekedését biztosítják iskolába jövet és hazafelé, de minden rendezvényünkön figyel ránk és tanulóinkra Köszönjük!

Az önkormányzat is sok segítséget nyújt számukra. Az elmúlt évben az Ő támogatásukkal tudtuk elvégezni a nyári fertőtlenítő meszeléseket, közmunkásokkal segít az iskola és környezetének rendben tartásában. Köszönjük!

Több rendezvényünk lebonyolítását, versenyek nevezési díjait, utaztatásokat, jutalmazásokat az Alap Iskolásokért Közalapítvány támogatásával oldottuk mag. Köszönjük a segítséget, így több hagyományos rendezvényünket (Pl farsang, Márton-nap, Logikai vetélkedő) ebben az évben is fenn tudtuk tartani.

A sárbogárdi tankerület iskoláival is megfelelő kapcsolatot alakítottunk ki. Törekedni kell a szoros együttműködésre, közös programok szervezésére. Igyekeztünk az iskolák rendezvényein képviseltetni magunkat, így voltunk Alsószentivánon a Népmese napján, Cecén az Illyés Napokon, Sárbogárdon a Mészöly Napokon, Szilason mezei futó versenyen vettünk részt, unió-s vetélkedőn Sárszentágotán, Sárszentmiklós „Festikék” rendezvény, és sok tanulmányi jellegű verseny. Mi is megszerveztük a hagyományos „Játékos logikai vetélkedőt, melyen 7 környékbeli iskola képviseltette magát.

Kapcsolataink között végül köszönetemet fejezem ki a tankerületnek, a tankerületen belül az összes dolgozójának a felénk irányuló jó indulatáért, és a lehetőségeikhez mérten számunkra nyújtott segítségért. A tankerülettel közösen szerveztük meg az ez évi pedagógus napot, valamint, a kompetenciaméréssel kapcsolatos munkacsoportok létrehozásában is aktívan közreműködtünk.  

   

Összegzés

Összegezve a magunk mögött hagyott 2014/2015-ös tanévet, a szakmai munkánk összességében sikeres volt. A napi munkában, a feladatok teljesítésében a tantestület minden tagja legjobb tudásával, igyekezetével állt helyt. Külön megköszönöm minden kollégámnak, hogy segítettek a tagintézmény-vezetői feladataim minél sikeresebb ellátásában.

Iskolánk életéről teljesebb képet kapunk, ha mellékelem az ÖKO munkacsoport beszámolóját:

 

ÖKO-munkacsoport beszámolója

 

A 2014/2015. tanévben az alábbi ÖKO-programok valósultak meg a kollégák, külső segítők kezdeményezésére, aktív közreműködésével:

 

A tanév kezdetétől annak végéig

 • kiemelt feladat a víz és az energiatakarékosságra való odafigyelés
 • folyamatos szelektív hulladékgyűjtés beindítása (PET-palack, fémdoboz, használt elem, elektromos háztartási eszközök)
 • 5-6.osztályban természetismeret gyakorlat  tantárgy bevezetése
 • hon- és népismeret tantárgy az 5-6. évfolyamon
 • bekapcsolódás az iskolatej és az iskola gyümölcs programokba
 • röplabda  és foci edzések
 • játékos sport szakkör
 • a kerékpározás (iskolába járáskor, és felső tagozaton a testnevelés óra keretein belül) és a gyaloglás (alkalomszerűen megrendezett túrákkal) népszerűsítése
 • hagyományaink ápolása (Márton-napi délután, karácsony, farsang, Tavaszköszöntő bál, Pünkösdi néptánc találkozó)

 

Szeptember

 • szept. 29. - tömbösített környezetismeret óra a Tóháznál (3. osztály) kerékpártúra keretében
 • papírgyűjtés

 

Október

 • okt. 3. – gyalogtúra és akadályverseny a Tóházhoz (az állomások feladatai ügyességi feladatok, illetve az Állatok világnapjához és a Népmese napjához kapcsolódnak)
 • okt. 4.  „Csillagok nyomában” éjszakai akadályverseny Székesfehérváron  
 • okt. 7. – a Látás világnapjához kapcsolódóan rajzpályázat kiírása, ingyenes szűrővizsgálatok a Művelődési Házban
 • természetismeret-gyakorlat megvalósítása a 6. osztályban a kisszékelyi Négyszögletű Kerek Erdő tanösvényen
 • okt. 11. – túra a pilisi Holdvilág-árokban
 • okt. 18. – tantestületünk ellátogatott a pécsi Retextil Műhelybe, ahol megismerkedtünk textil anyagok újrahasznosításának egyik lehetséges módjával (másodlagos cél az érzékenyítés, mivel a műhely fogyatékos emberek együttműködésével készíti munkáit)

 

November

 • beszélgetések az egészséges életmódról, a szenvedélybetegségekről az osztályfőnöki órákon.
 • madáretetés a téli hónapokban

 

December

 • Karácsonyi játszóház

 

Január

 • a tél remek lehetőséget nyújtott a szánkózásra, csúszkálásra, hógolyózásra

 

Március

 • márc. 22.  – a Víz Világnapja, Geotúra a Velencei-hegységben (ez egyben az 5. osztályosok természetismeret gyakorlatához is kapcsolódott)
 • iskolai dekoráció frissítése a tavasz jegyében (közreműködők: 2-3. osztály tanulói, Kézműves szakkör tagjai)
 • kapcsolódás a “Bajban az erdő!” felhíváshoz
 • “Vesd bele magad” program elindítása

 

Április

 • ápr. 22-23. - Föld napi totók (témák: Bolygónk, a Föld; Flóra és fauna; Környezetszennyezés, újrahasznosítás)
 • filmvetítés (alsó tagozat számára az Egyszer volt, hol nem volt a Föld c. animációs film, felső tagozatosok és érdeklődők számára a Föld születik c. dokumentumfilm vetítése),
 • ápr. 22. – kézműves foglalkozás az újrahasznosítás jegyében (Anyák napi készülődés)

 

Május

 • máj. 19. -  „Madarak és fák napja” alkalmából óriás plakát készítése (2-3. osztály)
 • virágosítás, udvarrendezés Innovatív iskolák pályázati program részeként
 • 8. osztályosok faültetése
 • „Akkor szép az erdő, ha zöld…” pályázati program (Innovatív iskolák) beindítása – Erdőismereti foglalkozás Budapesten
 • Magyarország nemzeti parkjainak bemutatása (3 hetet meghaladó projekt egyik heti feladata)

 

Június

 • osztálykirándulások
 • jún. 5. - kerékpáros környezetismeret óra: ismerkedés a faluval 2 keréken, ebéddel egybekötött játékos délután a Vadászháznál (3. osztály szülői együttműködéssel)
 • papírgyűjtés
 • jún. 13. – IV. Szamóca-túra a Bakonyban („Akkor szép az erdő, ha zöld…” pályázati program részeként)
 • Gyermeknap

 

c) A dohányzás, a drog és az alkohol iskolán belüli megjelenésének esetleges jelei, változás az elmúlt évekhez viszonyítva. Drogmegelőzésre tett intézkedések:

 

 • TÁMOP 3.1.4 C -14 „Tegyük innovatívvá iskolánkat együtt” pályázatba beépítettük, ennek keretei között 6 előadást biztosítottunk tanulóinknak az adott témában, melyből 2-öt ebben a tanévben tartottunk meg. Úgyszintén a pályázat keretein belül e fő a témával kapcsolatos továbbképzésen fog részt venni.
 • Osztályfőnöki órákon beépítettük a káros szenvedélyekkel való foglalkozást.
 • Szülők figyelmét is felhívtuk az esetleges veszélyekre szülői értekezletek alkalmával

a)      A diáksporttal kapcsolatos feladatok megvalósulása:

                   Iskolánk tanulói a tanévben a következő sport szakkörökön vehettek részt: Játékos sport, Kézilabda, Labdarúgás, Röplabda

A gyerekek szívesen jártak a szakkörökre. Az iskola létszámának körülbelül a harmada vett részt ezeken a szakkörökön.  A labdarúgás edzéseket a Bozsik program keretei között külsős szakember segítségével végeztük.  A kézilabda és a röplabda edzéseket szakedzők tartották. Az edzések a tornateremben zajlottak, kivéve a labdarúgást, amely jobb idő esetén, a focipályán. A legtöbb versenyen a focisták vettek részt a Bozsik program keretében. Röplabdában neveztünk a diákolimpiára az alábbi versenyeken vettünk részt:

November 29. röplabda verseny Kalocsán mini lány korcsoport     16 helyezés

Március 11. röplabdaverseny Dunaújvárosban mini lány és fiú korcsoport             Fiúk II. helyezés         Lányok III. helyezés

Március 31. megyedöntő Székesfehérváron mini és nagy fiú röplabda                  Mini fiú IV. hely        Nagy fiú IV. hely

Április 1. megyedöntő Székesfehérváron mini és nagy lány röplabda                    Mini lány IV. hely      Nagy lány III. hely

A versenyekre való felkészülést ismételten befolyásolja az anyagi lehetőségek.

Ezeken a versenyeken kívül a tankerületben az iskolák által szervezett sportjátékokon részt vettünk:

 Pl: Cece játékos sorverseny Illyés Napok keretében           Sárbogárd játékos sorverseny Mészöly Napok

      Sárszentmiklós Brúzsa Miklós Kupa     Alsószentiván kosárlabda torna,       Mezőszilas mezei futóverseny

Ezeknél a versenyeknél az utazás jelent iskolánk számára gondot. Pedagógusaink, valamint a szülők oldják meg, hogy tanulóink részt tudjanak venni ezeken a rendezvényeken, valamint az iskolai alapítvány támogatására számíthatunk.

e) A tanulók délutáni elfoglaltságának szervezésére kialakult iskolai módszerek és hatékonysága: (a tanulókkal való egyéni foglalkozás,felzárkóztatás,tehetséggondozás,iskolai szakkör,tanulmányi versenyek, diáknap stb.)

.A tehetséggondozás területén a szabadidős tevékenységek keretei között igyekeztünk minél több lehetőségeket feltárni tanulóink számára.

Az alábbi délutáni foglalkozások kerültek megszervezésre:

·         sakk szakkör                  10 fő              

•          rajz szakkör                            11 fő                          

•          irodalmi szakkör                     12 fő                            

•          angol nyelvi szakkör               11 fő                          

•          kézműves szakkör                  13 fő                          

•          szorobán szakkör                     7 fő                          

•          néptánc szakkör                      27 fő              

•          furulya szakkör                        5 fő              

 

Délutáni sport foglalkozásaink:

 

•          Röplabda                                25 fő              

•          Játékos sport kicsiknek          12 fő              

•          foci                                          24 fő

 

 

                       

•          karate                                       7 fő              

•          tartás javító torna                   változó           

             

 

Karate foglalkozásokat csak az első félévben sikerült megvalósítanunk.

 

Egyéb foglalkozások:

 

•          Egyéni fejlesztések               

•          Matematika felvételi előkészítő11 fő                       

•          Magyar felvételi előkészítő                          

•          korrepetálások

a)      Az intézmény hagyományos ünnepeinek, megemlékezésének formái: A munkatervbe szereplő hagyományos ünnepeket megtartottuk:

Ezek közül az 1848-49es forradalom és szabadságharc, az október 23-i megemlékezést, valamint a karácsonyi ünnepséget községi keretek között ünnepeltük. Ezeken az ünnepeken a műsort iskolánk adta. A többi ünnepséget iskolai és osztályfőnöki órák keretei között valósítottuk meg különböző formákban.

Már több éve aktív résztvevői vagyunk a Pünkösdi Néptánc Találkozónak, melyet a Mezőföld Népi Táncegyüttes szervez .

Aktív szereplői vagyunk egyes községi hagyományoknak, mint az Alapi Lovas Napok, vagy a Vadásznap.

Ebben az évben iskolánk szervezte meg a tankerület és az önkormányzat támogatásával a tankerületi pedagógusnapot.

Az ünnepekre színvonalas műsorokkal készültek diákjaink.

 

Igyekeztünk és igyekszünk a község közéletében minél aktívabban részt venni.

 

b)      A tanítás nélküli munkanapok felhasználása:

1 nap 2014. október 18. Őszi nevelőtestületi értekezlet. (Látogatás a pécsi Retextil Alapítványnál)

2. nap 2014. december 13. kézműves nap advent jegyében

3. nap Nevelőtestületi értekezlet belső műhelymunka január 17.

4. nap Tanulmányi kirándulások osztály szinten

5. nap Dök napja-gyermeknap június 12.  Gyermeknapi meglepetés

 

c)      Pedagógus ellátottság, szakos ellátottság alakulása:

A Kilk által engedélyezett létszám:

                 Pedagógus státusz:                            11 fő

                 Nevelő-oktató munkát segítő:             1 fő (iskolatitkár)

                 Technikai dolgozó:                              2 fő (takarító, karbantartó)

                 Összesen:                                           14 fő

 

Pedagógus álláshelyek megoszlása jogállás szerint:

10 fő határozatlan idejű kinevezett pedagógus

1 fő határozott idejű kinevezett pedagógus Gyesen lévő kolléga helyett, gyesen lévő kolléga már júniustól szabadságát tölti, szeptembertől munkába állási szándékát jelezte

1 fő óraadó 4 órában néptánc oktatás területén

A 2014/2015-ös tanévben szakos ellátottságunk 98 %-os, az intézményben az oktató-nevelő munkát a Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott képesítéssel rendelkező pedagógusok végezték, a gesztor intézmény és a társ tagintézmény segítségével. Testnevelés 2019-ig tanítható a meglévő végzettséggel, angol pedig 2017-ig a megfelelő feltételek mellett. A 7., 8. osztályban az éneket tanító kollégának ének-zene műveltségterületi végzettsége van. Az 5. osztályban a matematika oktatását tanítói végzettséggel tudtuk csak megoldani.

Cecéről áttanító pedagógus:                                           2 fő                               9 órában

Alsószentivánról áttanító pedagógus:                             1 fő                               3 órában

Sárbogárd PS Gimnáziumból:                                        1 fő                               4 órában

Összesen:                                                                      4 fő                              16 óra

 

Alapról áttanító pedagógus Cecére:                               2 fő                               8 órában

Alapról áttanító pedagógus Alsószentivánra:                 6 fő                               25,5 óra

Összesen:                                                                     8 fő                               33,5 óra

 

A pedagógusokon kívül Alsószentivánon az iskolatitkári teendőket is mi láttuk el. Év végi munkánkat nehezítette, hogy a két helyen is működő iskolatitkár munkáját 90 %-ban a tankerületben végzi. A helyi feladatait a tagintézmény-vezetőknek és a kollégáknak kellett felvállalniuk. 

Az utazó pedagógusok átjárását nehezítette, hogy vannak kollégák, akik nem rendelkeznek jogosítvánnyal, a tömegközlekedés viszont nem teszi lehetővé az átjárást. Ez elsősorban az órarend összeállítását nehezítette meg.

 

d)     Az intézményvezető belső ellenőrzése: (szakmai munka, óralátogatások, módszerek gyakoriság, tapasztalatok)

A munkatervhez képest ezen a területen tapasztalható a legnagyobb hiányosság az iskolánkban. A sok helyettesítés és adminisztráció miatt több óralátogatás elmaradt.

Nagy hangsúlyt fektettünk a tanári adminisztrációs fegyelem betartását (naplóvezetés, osztályzatok beírása, osztályzatok száma, törzslap, bizonyítvány, a tanulói mulasztások igazolását, a fegyelmi büntetések fokozatok szerinti betartása és alkalmazása). Ezeket folyamatosan ellenőriztük. A tagintézmény-vezető munkáját ezen a területen a munkaközösség-vezető segítette.

Az osztálynaplók haladási és mulasztási részének vezetése, ellenőrzése folyamatos volt.

A tagintézmény-vezető elsősorban a kezdő pedagógus óráit látogatta, valamint az első osztály munkáját kísérte nagyobb figyelemmel. Gyakorlatát iskolánkban végző főiskolai hallgató óráit 90 %-ban látta és véleményezte a tagintézmény-vezető.

 

j) A Diákönkormányzat tevékenysége:

 DÖK beszámoló a 2014/2015-ös év munkájáról

Az iskolában a szeptember a nyár utáni dekorálással telt. Az osztályok és a diákönkormányzat is elkészítette az őszi dekorációkat, mellette pedig megkezdődött a készülődés az októberi ünnepélyekre.

Október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztünk, melynek műsorát a hatodik osztályosok állították össze és adták elő. Nem sokkal ezt követően, október 19-én az iskola diákjai is felköszöntötték versekkel a falu idős embereit az Idősek napja alkalmából.

Október 22-én a nyolcadik osztályosok és irodalmi szakkörösök színvonalas műsorával az ’56-os forradalom eseményeit idéztük fel a községi művelődési házban, melyet követően elhelyeztük az emlékezés koszorúit is a település emlékparkjában.

November 14-én megrendeztük a már hagyománynak számító Márton napot, melynek az iskola adott otthont. Az programon az intézmény tanuló nagy létszámban vettek részt.  A szülői munkaközösség is kivette a részét a munkából, hiszen italról, szendvicsekről gondoskodtak a tanulók számára. A gyerekek őszi ablakdíszeket, ceruzatartót és mécsesek készíthettek a délután folyamán.

A novembert a könyvtárban megrendezett Énekverseny is színesítette, ahol kicsi és nagy diákok megmutathatták és összemérhették tudásukat.

November 28-án kezdetét vette az adventi készülődés, amiben a diákok, a tanárok, valamint az irodalmi szakkör tagjai is jelentős szerepet vállaltak. A 4 egymást követő adventi pénteken más-más műsorral hangoltuk iskolánk apraját-nagyját a közelgő karácsonyra. December 5-én ellátogatott hozzánk a Mikulás is, és minden diáknak szétosztotta az SZMK által összeállított csomagokat. A nap zárásaként Mikulás-diszkót rendeztünk. December 13-án kézműves foglalkozásokat tartottunk, ahol többek között gombdíszeket, szalvétatechnikával készült ajándéktárgyakat, fonaldíszeket is készíthettek a gyermekek a tanárok segítségével.

A karácsonyi ünnepélyt december 19-én tartottuk meg a kultúrházban, ahol a 3. és az 5. osztály adott színvonalas műsort, melyre nagyon sokan kíváncsiak voltak. A gyerekeket Horváth Anikó és Jánosiné Buruncz Mária készítette fel.

A január a félévzárás jegyében telt.

Január 20-án a könyvárban versekkel, filmekkel emlékeztünk meg a magyar kultúra napjáról, a Himnusz születéséről.

Februárban újult erővel vetettük be magunkat a munkába, hiszen február 13-án megtartottuk a farsangi mulatságot is, melynek a kultúrház adott helyet. A program nagyon jól sikerült, sok ötletes jelmezt láthattak azok, akik ellátogattak a rendezvényre. A felvonulás mellett ügyességi játékok, tombola és zsákbamacska is színesítette a délutánt.

Március elején iskolába hívogató napot tartottak az alsós pedagógusok a leendő elsősöknek. Az óvodások megismerkedhettek a tanárokkal és a diákokkal egyaránt. Érdekes programokkal és finomságokkal várták a tanárok a kicsiket.

Március 14-én tavaszköszöntő bált rendeztek a kultúrházban, amit a nyolcadikosok tánca nyitott meg.

Március 13-án műsorral és fáklyás felvonulással emlékeztünk meg az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeiről és hőseiről, melyet a 7. osztályosok az irodalmi szakkörrel együtt adtak elő. A műsort követően koszorút helyeztünk el az emlékparkban.

Március 24-én logikai vetélkedőt rendezett iskolánk, ahova a környező településekről is érkeztek résztvevők.  A délután kellemes hangulatban telt. Ezen a héten még a Föld napjához kapcsolódva filmvetítés és kézműves foglalkozás is színesítette az iskolai életet.

Május 4-én indult az a három hetes projekt, melyet Peszt Edit és Tiringer Istvánné vezényelt. A témák a következők voltak: magyar tudósok és találmányaik, nemzeti parkok és védett növények, valamint magyar olimpikonok. Minden héten versenyekben, totókban mérhették össze tudásukat a tanulók, valamint kézműves foglalkozásokon, filmvetítésen is részt vehettek. A projekt zárásaként Magyarország, szeretlek! Program keretében vetélkedhettek a szülők és a diákok, ahol értékes nyereményeket vehettek át a sikeresen szereplő csoportok.

Május 8-án az iskola területének takarítását és virág, valamint faültetést is megvalósítottak a gyerekek a szülők és a tanárok segítségével.

Május 26-án és 28-án zajlott a nyolcadikosok záróvizsgája. A megmérettetést a DÖK is támogatta szendvicsekkel.

Az utolsó hetek is sok programot tartogattak a gyerekeknek. Június 8-án rendeztük meg a pedagógus napi ünnepséget, melynek a település Művelődési Háza adott otthont. Az iskola diákjai műsorral kedveskedtek a tankerület pedagógusainak, valamint Szilágyiné Németh Sarolta emléklapokat adott át.

Június 10-én papírgyűjtést szerveztünk, ahol nagy mennyiségű papírt sikerült gyűjtenünk. A munkából a szülők is kivették a részüket. A befolyt pénzt az osztályok kapták meg, a leadott papír mennyiségének megfelelően.

Az év utolsó előtti tanítási napján gyermeknappal kedveskedtünk a diákoknak. A gyermeknap keretében minden osztály gyors finomságot készített, melyet aztán mindenki megkóstolhatott, valamint sokféle játékban próbálhatták ki ügyességüket, ahol zsetonokat gyűjthettek, amit aztán a zseton shop-ban le is vásárolhattak. A nap zárásaként mindenki kapott jégkrémet az alapítvány felajánlásából.

Az idei tanév során is sok rendezvény színesítette az iskolai életet, amikből a kollégák is kivették a részüket. Mindenkinek köszönöm az együttműködést és a munkáját!

Két külön beszámolót is mellékeltem a saját beszámolómhoz. Ezekből is kitűnik, hogy egy iskola életét nem lehet külön munkatervekre, beszámolókra bontani. Egységes egészet kell alkotnunk. A munkacsoportoknak legyen az DÖK, ÖKO, IPR, stb egy közös cél érdekében együtt kell dolgozni, hogy egy szerethető iskolába járhassanak gyermekeink.

7. Egyéb megjegyzések, észrevételek, javaslatok

·         A pedagógusok leterheltek, igyekszünk az arányos munkaterhelés biztosítására, de ez sohasem sikerül. A pedagógusok többsége lényegesen többet tartózkodik az intézményben és továbbra is nagyon sokat dolgozik otthon is. Sajnos a felkészüléshez szükséges nyugodt légkört nem tudjuk biztosítani.

·         Az épület állaga ismert. Szükséges lenne a külső hőszigetelés a fűtés, a csatorna, víz és az elektronikus hálózat korszerűsítése.

·         A sport udvar, az udvar egy része, valamint a bejárati lépcsőfeljáró a korláttal együtt balesetveszélyes.

 

Alap, 2015. június 26.                                                                                              Összeállította: Bauerné Kaszás Veronika

 

 

 

 

 

Utoljára módosítva: 2016-11-06 10:33:46