Beszámoló 2015-2016. tanév

 

 

 

 

„Akkor hozod ki a legjobbat másokból, ha magadból is a legjobbat adod”

                                                                                                                             (H. Firestone)

 

Cecei Általános Iskola

 

 

 

Alapi Tagiskolája

2015/2016-os

 tanév beszámolója

 

 

Összeállította: Bauerné Kaszás Veronika

Elfogadta: tantestület, 2016. 06. 24.

 

A 2015/2016.-ös tanév értékelése

 

1.      A személyi feltételek alakulása a tanév során:

a)táblázat

 

2015. szeptember

2016. június

Főállású

Óra-adó

Üres álláshelyek száma

Főállású

óra-adó

Üres álláshelyek száma

a munkaköréhez előírt végzettséggel nem rendelkezik

pedagógus

nem pedagógus

1 fő

0

pedagógus

nem pedagógus

3

0

1

11 fő

3 fő

11

3

 

 

a)      táblázat    

Továbbképzésen részt vett

 

Ebből végzett (fő)

Oklevelet adó

Tanfolyami jellegű

Oklevelet adó

Tanfolyami jellegű

2

16

1

16

 

b)      Kiemelkedő elismerésre méltó teljesítmény(ek) – a pedagógusok és más közalkalmazottak részéről – a tanév során. Kiemelkedő feladat(ok) volt(ak)-e?..

·         Tiringer Istvánné és Halasi Lajosné a tankönyvrendelés lebonyolítása.

·         Tiringer Istvánné a tagintézmény-vezető helyettesi munkák ellátása (nincs rá státuszunk)

·         Jánosiné Buruncz Mária: történelmi versenyekre való felkészítés, kompetencia mérési koordinátor

·         Horváth Anikó-Mohácsi András „Bisztibusz” program lebonyolítása

·         Jánosiné Buruncz Mária-Horváth Anikó: nyári táborok, évközi túrák szervezése

·         Jánosiné Buruncz Mária, Kissné Bertók Anita színházszervezés

 

·         Mohácsi András Vollé program röplabda területén 

a)       Történt-e rendkívüli esemény, ha igen, mi volt az, és hogyan kezelték? Tanév során, vagyis 2016. április 1-i hatállyal a Cecei Általános Iskolánál alkalmazott kollégánk felmondott, aki az alapi iskolánál látott el 20 órát. Az Ő helyettesítését kellett sürgősen megoldani. 10 óra testnevelést és 3 óra napközis foglalkozást 2 óraadóval 5 óra testnevelést belső túlmunka bérezéssel oldottuk meg. A szakköri munkákat kollégáink bérezés nélkül elvállalták.

b)      Egyéb megjegyzés:

·         Iskolai munkánkat nehezítette, hogy iskolatitkárunk a tankerület központjában kialakult helyzet miatt a hét 5 napjából három napot a tankerületben végezte munkáját. Az itt töltött 2 nap sem tudott csak az iskola ügyeivel foglalkozni. Ez azért nehezítette a tagintézmény-vezető és a kollégák munkáját, hisz iskolatitkárunk igazán a nevelő oktató munkát aktívan segítő munkatársunk volt. Reméljük az elkövetkezendő tanévben már zökkenőmentesen tud iskolánkban dolgozni.

·         Továbbra is az a véleményünk, hogy pedagógusok leterheltsége nagyon magas, a 26 órán felüli túlmunkát nem bérezzük.  Ebben a tanévben kollégáink 389 tanórát helyettesítettek hivatalosan külön bérezés nélkül, ez 166 órával több mint tavaly volt. Nem véletlen, hogy kollégáink leterheltnek, kimerültnek érzik magukat. Szakköröket, szabadidős foglalkozásokat, korrepetálásokat, egyéni fejlesztéseket, (amelyek szintén beszámíthatók lennének a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőbe) nem is számoltuk.

·         Sok a véleményünk szerinti adminisztráció, rövid határidővel.   

·         Továbbra is érvényes, hogy a könyvtári nyilvántartás frissítése anyagi okok miatt megszakadt. Az állomány karbantartása nehézségekbe ütközik.

·         Továbbra is érvényes, amit már tavaly is jeleztünk, hogy könyvtár tervszerű állománygyarapítása anyagi forrás miatt ebben a tanévben is elmaradt.

2. Tárgyi feltételek: Történt-e változás az előző tanévi állapothoz képest? A fontosabb változások összegzése

a) Az épületek állapota (a mellék-, illetve kiszolgáló helyiségek is): ismételten csak azt tudjuk leírni, amit évek óta jelzünk a tankerület felé: az elmúlt évhez képest az épületek állapota romlott, a főbejárati lépcső veszélyes, a tornaszoba vizesblokkja 80 %-ban használhatatlan, a sportudvar felújításra szorul. A tantermek meszelése, javítása egyre szükségesebb, a folyosói szekrények festésre, javításra szorulnak. Ezek közül a munkálatok közül a karbantartó több munkát el tudna végezni, ha kapna alapanyagokat, eszközöket.

b) A bútorzat állapota a tantermekben, irodákban: A tantermekben és az irodákban a bútorzat állapota megfelelőnek mondható. Egy tanterem bútorzat cseréjét tervezzük már évek óta, hogy megfeleljen az új tanítási módszereknek, könnyen mobilizálható legyen. Igényünket jeleztük a tankerület felé, de az év végi értesítésből sajnálattal vettük tudomásul, hogy nem felelünk meg a bútorbeszerzésre vonatkozó kiírási szabályoknak. Így a következő tanévet is a 35 éves bútorokkal fogjuk megkezdeni.

c) A szertárak felszereltsége: Elavult. A kémia szertárból szükséges lenne a régi lejárt, veszélyes anyagok elszállítása. A tankerület már többször felmérte ezen a területen a helyzetet, de a megsemmisítés még nem történt meg.

 

d) A testneveléshez milyenek a tárgyi feltételek?  Egy tornaszobával rendelkezünk, mely szolgálati lakásból lett kialakítva. Ennek korszerűsítése, bővítése a felmérések alapján nem lehetséges. Rendelkezünk még egy nagy sportudvarral, mely nagy lehetőségeket rejt magában, de felújításra szorul.  A szabadtéri lehetőségek éppen ezért korlátozottak. Anyagi erőforrások hiánya miatt a karbantartási munkálatok évről évre elmaradnak. A pályák állapota rossz, a focipályát körbe vevő kerítés balesetveszélyes. A tanév végén benyújtottunk egy pályázatot, ami mérsékelné meglévő gondjainkat. Még az eredményre várunk. A hely adott, az iskolák környezetét figyelembe véve iskolánk alkalmas lenne egy korszerű kültéri atlétikapálya kialakítására tankerületi szinten. Ez nagy előrelépés lenne a környék és az iskolák sportéletében.   

e) Infrastrukturális ellátottság (energia, telekommunikáció, úthálózat): megfelelő

f) Számítógépes ellátottság: Ezen a területen ugrás szerű változás történt ebben az évben. 2016 februárjában kaptunk 16 gépet 8 monitorral, így a számítástechnikai termünket fel tudtuk újítani, tanulóink és pedagógusaink nagy örömére. Az új wi-fik felszerelésével az iskola minden helyiségében biztosított az internet szolgáltatás.

g) Történt-e a tanév során jelentősebb építés, felújítás? Ha igen, mi volt az és milyen forrásból? A ráfordítás összege? Nem történt.

h) Történt-e a tanév során jelentősebb fejlesztés? Ha igen, mi volt az és milyen forrásból? A ráfordítás összege? Nem történt.

i) Történt-e a tárgyi feltételekkel kapcsolatos esemény? Ha igen, mi volt az, és hogyan kezelték? A ráfordítás összege? Nem történt.

 

j) Egyéb megjegyzés: TÁMOP 3.1.4. C-2015 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütemében nyertünk. Ennek megvalósítási üteme erre a tanévre is átnyúlott. A pályázati pénzekből vásárolható eszközök szeptember és október között érkezett meg. Így több olyan eszközzel lettünk gazdagabbak melyeket a természetismereti órákon, illetve a túrákon tudunk hasznosítani. A testnevelés órákat színesíthetjük a kerékpározás órákra való beépítésével a megvásárolt kerékpárok segítségével, valamint a közlekedési ismeretek tanításával szabadidős keretek között.  Augusztus és október között ennek keretében 2 osztályt tudtunk heti 1 alkalommal úszásoktatásban részesíteni. Ennek a terhére valósítottuk meg az egészségnapot, valamint foglalkozások voltak a káros szenvedélyekkel kapcsolatban. 3 túra is ennek terhére

 

 

Tanuló

létszám ( év végi)

Ebből körzeten kívüli

A tanév közben kimaradt

Hátrányos helyzetű

tanulók

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók

SNI

BTMN

Hiányzások száma

(nap)

Igazolatlan hiányzás (nap)

Bejáró tanulók száma

1.évf.

16

0

1

3

 

2

2

305

11

0

2.évf.

15

1

1

6

 

0

4

145

0

0

3.évf.

9

0

0

2

 

0

2

142

0

0

4.évf.

10

1

0

3

 

0

2

172

3

0

5.évf

9

1

0

6

 

2

3

169

5

0

6.évf.

14

1

1

5

0

2

2

111

0

2

7.évf.

17

0

0

1

0

1

3

190

0

0

8.évf.

9

1

1

1

0

0

1

168

0

0

9.évf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.évf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.évf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.évf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Megjegyzések, magyarázatok a táblázathoz:1402 napból 18 igazolatlan nap, amely 3 tanulót azon belül is kettő családot érint. Mindegyik esetben jeleztük a szülőnek és a gyermekjóléti szolgálatnak az igazolatlan hiányzást. Az elmúlt évekhez képest nagy előrelépésnek értékeljük, hogy mindegyik családnál sikerült elérnünk, hogy gyermekeik ne hiányozzanak annyit, hogy ezért évet kellejen ismételniük. Pedagógusainknak így is sok külön munkát jelent a hiányzó tanulók lemaradásainak a pótlása

c) Történt-e tanulókkal, tanulói jogviszonnyal stb. kapcsolatos rendkívüli esemény, ha igen, mi volt az, és hogyan kezelték 4 tanuló távozott az iskolából:             

·         1 fő sportiskolába távozott

·         2 fő családi okok miatt, ezek közül egyik csak 2 hónapot töltött iskolánkban

·         1 fő iskolai problémára hivatkozva távozott

d) Egyéb megjegyzés:

2016-17-es tanévre ténylegesen beiratkozott tanulók létszáma 19 fő számított létszám 20 fő.

4. A tanulmányi helyzet

a) Az iskola tanulmányi átlaga:          3,93

                     magatartás átlaga:         3,68

                     szorgalom átlaga:          3,62

                     érettségi átlaga:

b) Tantárgyi átlagok:

 

 

1 o

2. osztály

3. oszt.

4. oszt.

5. oszt.

6. oszt.

7. oszt.

8. oszt.

Átlag 

magatartás

3,6

4

4

2,77

3,8

4,35

4,29

2,9

3,68 

szorgalom

3,8

4

4,1

3,22

3,6

4,17

33,82

2,63

 3,62

magyar ny.

 

3,66

3,5

3,11

4,10

4,05

3,4

2,82

3,52 

magyar i.

 

3,66

4,2

3,55

4,1

4,05

3,5

2,82

3,7 

történelem

 

 

 

 

3,4

3,88

3,4

2,55

 3,31

Angol

 

 

 

3,25

3,6

4,25

3,7

2,64

3,49 

Matematika

 

3,66

3,8

3,33

2,9

3,7

2,7

3,09

3,31 

Fizika

 

 

 

 

3,5

 

2,9

2,64

 3,01

Biológia

 

 

 

 

 

 

3,7

2,91

3,31 

Kémia

 

 

 

 

 

 

3,6

2,64

3,12 

Földrajz

 

 

 

 

 

 

4,1

3,55

 3,83

Ének

 

4,77

4,9

4,55

4,5

4,11

3,9

3,64

 4,34

Rajz

 

4,44

5

4,22

3,9

4,05

3,9

3,55

 4,15

Technika

 

4,44

4,9

4,33

4,46

4,7

4,6

4,09

4,5 

Testnevelés

 

4,55

4,9

4,66

4,5

4,82

4,8

4,73

4,5

Informatika

 

 

 

 

4,4

4,94

4,7

3,82

4,47

környezet

 

4

3,6

3,11

4,1

4,52

 

 

3,87

hon-népism.

 

 

 

 

3,46

3,7

 

 

3,58 

Etika

 

 

 

 

 

 

4,3

 

4,3

Média/Etika

 

 

 

 

 

 

 

4

4,0

c) Bukottak száma az egyes osztályokban:  

Összesen: 2 fő, ebből  mind a kettő 5. osztályos és 1 tantárgyból,   

 Ebből: évismétlésre:                         0 fő

                  utolsó évfolyamon:          0 fő

                  érettségin:

d) Kitűnők száma az egyes osztályokban:

 

 1 o      1 fő,                2. o      1 fő,                3. o      2 fő                 4. o      0 fő

5. o      0fő,                 6. o      0 fő                 7. o      2fő                  8. o      0 fő

Ezen felül 17 tanulónk ért el számunkra kiváló tanulmányi eredményt, vagyis 1-2 tantárgyból ért csak el 4-es eredményt.    

Az év végi értékelés során tanulmányi munkáért, közösségi munkáért, az iskolában végzett társadalmi munkáért, tanulmányi versenyekért jutalmaztuk tanulóinkat.

12 db cirkusz jegyet osztottunk ki a kiváló és jeles tanulmányi eredményt elért tanulóink között, valamint 36 kaptak jutalomkönyveket az oklevelek mellett.       

e) Kiemelkedő, elismerésre méltó teljesítmény(ek), megyei, országos versenyeket nyert tanulók neve :  Országos versenyeken történelemből és sport területén a röplabdában, valamint a néptáncban értünk el kiemelkedő sikereket.

 Történelem országos verseny:

A tavaszi időszakban neveztünk a „Népek tavasza” országos történelmi versenyre, ahol nagyvárosi iskolákat ( Pécs, Szeged, Nyíregyháza, Siófok…stb.) megelőzve az I. helyen végeztünk. a 6. osztályos lányokkal (Kaszás Dorina, Tar Sarolta, Schäffer Natália)

A Dicsőséges várak, pompás kastélyok, híres uraik  országos történelmi versenyről az 5. 12., 13, és 15. helyezést hoztuk el.

Felsős és alsós honismereti vetélkedőn bekerültünk a megyei döntőbe.

Röplabda eredmények 2015/2016 tanév

Megyedöntő: IV. korcsort lány: II. hely

                                               Fiú: III. hely

                   III. korcsoport lány: IV. hely

                                              Fiú: IV. hely

Székesfehérváron a Felsővárosi iskolában volt a verseny.

Röplabdatornák:

Száron: mini csapat II. hely

Székesfehérvár: mini csapat III. hely

Gyerek csapat: III. hely

Dunaújváros: mini csapat I. hely

Gyermek csapat: I. hely

Néptánc: Két néptánc csoport működik iskolánkban Köő Imréné vezetésével.

Mindegyik csoport országos minősítésen vett részt, ahol arany minősítést kaptak. Minden községi rendezvénynek közkedvelt szereplői. A tanév során bejárták szinte az egész országot, sőt még Bécsben is jártak.

Nyáron sem pihennek sok felkérésük van, több helyszínen lépnek fel.

f) Egyéb megjegyzés ( középfokú intézmény esetén  az érettségi tapasztalatait kérjük összefoglalni):

 5. A tanév során az intézményben végzett nevelő-oktató munka alakulása ( célok az év eleji munkatervben és azok megvalósulása)

a) A tanulmányi helyzet értékelése:

b) Iskolai fegyelmi helyzet alakulása a tanév folyamán:

Munkaközösségünk alapfeladatának tekinti az alapozó funkció erősítését, a készségek, képességek, a kompetencia területek fejlesztését. Mindezt az életkori sajátosságoknak megfelelően, a fokozatosság elvének betartásával és a tapasztalatokon nyugvó megismerési módszerek alkalmazásával igyekszünk megvalósítani.

A szaktanárok az osztályfőnökökkel órák után, szünetekben rendszeresen megbeszélik a tanítási órákon felmerülő magatartási és egyéb problémákat vagy elért sikereket, eredményeket. Úgy gondolom, az effajta kapcsolattartás jónak mondható.

Az egységes követelményrendszer kialakítása érdekében a havonta megtartott munkaértekezleteken egyeztettük az oktatás során felmerült problémákat.

Kiemelt célunk ebben a tanévben is a szülőkkel való kapcsolattartás erősítése volt. Ezt a célt szolgálták az év közbeni szülői értekezletek, fogadóóra és a családlátogatások.

A tanulócsoportokban megtartott nyílt napok /csak alsó tagozaton/ szintén a szülőkkel való kapcsolatot erősítették. Ezen kívül, arra is lehetőséget teremtettünk, hogy előzetes egyeztetés alapján azok is kapcsolatba léphessenek az osztálytanítókkal, tanárokkal, akiknek más forma nem volt kivitelezhető. Sikeresnek mondhatók azok a programjaink, amelyekbe a szülőket is bevontuk segítőként. Jók a tapasztalataink ezen a téren, szívesen jöttek hozzánk, akiknek az ideje ezt lehetővé tette.

Az integráltan oktatott tanulók részére fejlesztő foglalkozásokat, a felzárkóztatásra szorulóknak korrepetálást biztosítottunk, a kiemelkedően jó képességűek versenyeken vehettek részt.

Folyamatos az együttműködés a Szociális Hálóval a veszélyeztetett, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók megsegítése érdekében.

Egészségügyi intézményekkel is ápoljuk kapcsolatainkat. A szükséges orvosi, fogorvosi vizsgálatokat rendszeresen elvégzik.  A védőnő rendszeresen végez vizsgálatokat az iskolában, osztályfőnöki felvilágosító órákat tart, segítséget nyújt az Egészségnap megszervezésében, lebonyolításába. Az egészséges életmódra nevelés jegyében a védőnő felvilágosító órákat tartott. A rendszeres tisztasági vizsgálattal segítségünkre volt az esetlegesen felbukkanó fertőzött haj időbeni felismerésében, megakadályozva ezzel a továbbfertőződést a tanulócsoportokban.

 A rendőrséggel a kapcsolatunk jó, sok segítséget kapunk a rendkívüli osztályfőnöki órákon a bűnmegelőzés tekintetében.  Megkönnyíti munkánkat, hogy iskola rendőrünk egykori tanítványunk. Ebben az évben a sárbogárdi rendőrség segítségével készültek elsőseink a Pindúr pandúr országos KRESZ verseny 

Egész évben zajlottak a levelezős versenyek, melyek folyamatos felkészítést igényeltek. A tanév folyamán szép számmal vettek részt tanulóink különböző versenyeken, megmérettetéseken is. Pl.:

  • történelmi versenyek (tanulóink szép eredményeket értek el),
  • röplabda versenyek;
  • logikai versenyek területi, járási, megyei szinten;
  • járási angol verseny;
  • LÜK bajnokság,
  • mesemondó verseny.

A tanévre tervezett papír – és PET palack gyűjtés nagyon eredményes volt. Jelentős mennyiségű papírhulladékot és palackot sikerült a gyerekeknek összegyűjteni. Ezért őket dicséret illeti meg.

Az óvodával való kapcsolatunk ebben a tanévben is jól működött. Kölcsönösen látogattuk egymást, különös tekintettel az első és a leendő első osztályosoknál. Jó szokásunkhoz híven, idén is részt vettünk az óvodai nagy csoportos szülői értekezleteken. A leendő elsősöknek már hagyományszerűen megszervezzük az „Iskolába hívogatót”. Sajnos a délelőtti tanóra látogatások, amelyek a szülőknek engedtek betekintést intézményünkben folyó oktatásról, nagyon kevés szülő vett részt.

Pályaválasztás, továbbtanulás

A 8. osztályos osztályfőnök folyamatosan készült a tanulók életük eddigi legfontosabb döntésének meghozatalára, a pályaválasztásra. Az iskola feladata, hogy korrekt tájékoztatást adjon gyereknek, szülőnek, de a döntés joga és felelőssége a gyereké és a szülőé, amihez minden segítséget megadtunk a szülőknek és a gyerekeknek egyaránt. Novemberben a tanulók részt vettek a középiskolák „nyílt napjain”.

Továbbtanulási eredmény:

A 9 fős végzős tanulóból:

·          6 fő gimnáziumban

·         2 fő szakközépiskola

·         1 fő szakiskola                                      

DÖK

A diákönkormányzat többször is ülésezett a tanév folyamán, így a képviselők rendszeresen és időben tudták tájékoztatni az osztályokat a feladatokról.

Szülőkkel való kapcsolattartás

Az osztályfőnökök és a szaktanárok a szülőkkel a fogadóórákon és a szülői értekezleteken tartják a kapcsolatot. Ezen túl szükségessé válhat az eseti kapcsolatfelvétel: itt maximális rugalmasságra van szükség a részünkről, ha a szülőket meg akarjuk nyerni az iskola ügyének. A fogadóesten való részvétel nem mondható sikeresnek, mivel évek óta tapasztalható, hogy a szülők egyre érdektelenebbek, tisztelet a kivételnek, és nagyon kevesen jelennek meg.

Középiskolai előkészítő

8. évfolyamos, továbbtanulásra készülő tanulóknak szervezte az iskola ezt a foglalkozástípust, magyar és matematika tantárgyakból. A foglalkozásokra osztályonként, tantárgyanként heti 1-1 órában került sor, az adott osztályban a tantárgyat oktató szaktanárok vezetésével. Az előkészítők sikerességét majd az írásbeli felvételik eredményei igazolják vissza, az elmúlt évek tapasztalatai, eredményei alátámasztják a középiskolai előkészítők fontosságát.

Gyermekvédelmi feladatok

Sajnos továbbra is az egyik legtöbb munkát adó feladatunk. Iskolánkban, az erőfeszítések ellenére mégis előfordulnak olyan tanulók, akiknek a magatartása kifogásolható. A felső tagozatban főként 1 tanulóval igen sok a magatartási probléma, sok energiát elvesz a tanórai munkától a fegyelmezés. Ez gyakran a tanulmányi eredményeken is ez tükröződik. Viselkedésbeli problémák fokozódtak a napközis foglalkozás idején. Továbbra is fontos célunk, feladatunk a nevelés területén a szokások, normák rögzítése, betartása, betartatása, mert a gyerekek családi életéből gyakran hiányzik a rendszer, a követhető minta. A magatartás - és szabályrendszer egységesítése megkezdődött, de ennek kivitelezése további együttes munkát és következetességet igényel.

Ebben a tanévben kiemelt szerepet töltött be munkánk során a kollégáink felkészítése, megismertetése, a beinduló tanfelügyeleti rendszerrel, az intézményi önértékeléssel, valamint pedagógusminősítéssel. Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat az év elején elkészítettük (Önértékelési terv, Önértékelési szabályzat). Több műhelymunkát szerveztünk helyi szinten a témával kapcsolatban. A tanév során két pedagógus minősítése történt meg nagyon jó eredménnyel. Kettő kollégánál volt tanfelügyeleti ellenőrzése. Náluk az önértékelést is elvégeztük. A változások miatt a többi kolléga önértékelése elmaradt. A felkészülésünket 5 szaktanácsadói látogatással is támogattuk. Az ellenőrzésekkel kapcsolatos tapasztalataink:

Megvalósult programjaink, feladataink:

Szeptember:

-          a szaktanárok elkészítették tanmeneteiket, az osztályfőnökök az éves munkaterveiket.

-          E tanév során is fontos nevelési feladataink közé tartozik az egészséges életmódra, környezettudatos magatartásra ösztönzés, a magatartás-és viselkedéskultúra alakítása a mindennapokban, a differenciált, egyéni személyiségfejlesztés, a pályaorientáció, az önálló tanulási szokások megalapozása, az alapvető erkölcsi normák elsajátítása, az önértékelési képesség fejlesztése, a szabadidő hasznos eltöltése, a személyiség-és közösségfejlesztő tevékenységek, programok szervezése,

-          Új – régi kolléga érkezett közénk, Márkus Krisztina személyében, aki intézményünkben volt tanítási gyakorlaton az elmúlt tanévben. Gyakornokként került kinevezésre, mentora Peszt Edit,

-          meghirdetésre kerültek a szakkörök a tanulók részére /röplabda, kézműves, táblajátékok, szorobán, angol /két csoportban/, néptánc, furulya, sakk,

-          Cecén Planetárium bemutató 8 fővel,

-          továbbképzés Budapesten /1 fő/ - Prevenció az iskolában,

-          szülői értekezlet megtartása iskolai és osztály szinten,

-          levelezős tanulmányi versenyekre jelentkezés,

-          színházlátogatás megszervezése,

-          Tegyük innovatívvá iskolánkat pályázat programjainak folytatása,

-          LÜK bajnokság nevezésének leadása,

-          úszásoktatás testnevelés órák keretében Dunaújvárosban.

Október:

-          tanmenetek feltöltése az iskolai gépre,

-          október 6 – i műsor lebonyolítása /6. osztály/,

-          október 23 – i műsor, felelőse a 8. osztály,

-          Magyar népmese napja - Alsószentiván

-          iskolai egészségnap lebonyolítása,

-          portfólió készítése az érintett kollégának,

-          geotúra megtartása Gánton,

-          a sárszentmiklósi iskolában mikro tanítások megtekintése,

-          úszásoktatás,

-          Peszt Edit – matematika kiegészítő szak elkezdése Kaposváron,

-          Idősek Napja – a Művelődési Házban a műsor megtekintése, 2. osztályosok szerepélése.

November:

-          pályaválasztási kiállítás megtekintése /8. osztály/,

-          Csillagok nyomában – éjszakai túra lebonyolítása,

-          Márton – napi kézműves nap megtartása az iskolai könyvtárban,

-          úszásoktatás,

-          fogadóest megtartása,

-          belső ellenőrzés egyes kollégáknál,

-          portfólió leadása november 30 – ig,

-          „Határtalanul” pályázat megbeszélése.

December:

-          Mikulás az iskolában – SZMK  és a DÖK segítségével játékos délután a tanulóknak,

-          Karácsonyi műsor a Művelődési Házban – 3. és 5. osztály szereplésével,

-          kézműves nap az iskolában,

-          írásbeli felvételire jelentkezés,

-          történelmi verseny leadási határideje /Várak és kastélyok …/,

-          angol nyelvi verseny írásbeli fordulója,

-          tanfelügyelet két kollégánál /Jánosiné B. M. és Horváth Anikó/.

Január:

-          írásbeli felvételi vizsga a 8. osztályosoknak,

-          félévi értekezlet megtartása,

-          félévi bizonyítványok megírása és kiadása,

-          röplabda verseny Száron Vollé program,

-          továbbtanulási jelentkezési lapok kitöltése, családlátogatások.

Február:

-          farsangi mulatság a Művelődési Házban,

-          angol szóbeli csapatverseny – Sárbogárd,

-          szülői értekezlet 8. osztály,

-          Európa fájára szavazás,

-          osztályozó vizsga lebonyolítása a magántanuló részére,

-          nyílt nap az 1. osztályban,

-          minősítés Peszt Editnél és Horváth Anikónál.

Március:

-          Tablóbállal kapcsolatos munkák megszervezése.

-          Megemlékezés 1848. március 15 – ről.

-          Nyílt tanítási napok megszervezése.

-          Iskolába hívogató megszervezése.

-          Internet veszélyi – előadás Matusek Zsuzsa /pszichológusnő/,

-          Székesfehérvár röplabda torna Vollé program,

-          Biztibusz program 6. osztály, 5. osztály,

-          Geotúra Sukoró,

-          mesemondó versenyen való részvétel – Cece,

-          EU- s vetélkedőre készülés,

-          szakmai műhelymunka az iskolában,

-          8. osztályosoknak vizsgajelentkezés.

Április:

-          Szülői értekezletek.

-          Osztálykirándulások megszervezése.

-          Felvételi eredmények kiértékelése.

-          Logikai vetélkedő lebonyolítása.

-          Szaktanácsadó látogatása Peszt Editnél, Bauerné Kaszás Veronika,

-           Mini - LÜK bajnokságon részvétel – Cece,

-          röplabda verseny Székesfehérváron megyedöntő IV. korcsoport,

-          szaktanácsadó Mohácsi Andrásnál és Márkus Krisztinánál,

-          tehetségnap Mészölyben,

-          röplabda Székesfehérváron III. korcsoport megyedöntő,

-          biztibusz program 2.osztály,

-          Költészet napja alkalmából versmondás a Műv. Házban,

-          Cecén értekezlet az átszervezéssel kapcsolatban,

-          levelezős verseny a „Határtalanul” program keretében,

-          Dunaújvárosban röplabda Vollé program.

Május:

-          Brúzsa kupa – részvétel a sárszentmiklósi iskolában,

-          honismereti verseny döntője Székesfehérváron,

-          „Határtalanul” – vetélkedő a cecei iskolában,

-          kompetenciamérések megszervezése, lebonyolítása,

-          8. osztályosok vizsgájának megszervezése, lebonyolítása,

-          „Mi világunk” tematikus hét ÖKO program,

-          Decatlon pályázat elindítása,

-          Biztibusz program,

-          Pindúr pandúr országos KRESZ verseny 1. osztályosoknál,

-          Szaktanácsadás Kissné Bertók Anitánál,

-          Szavalóverseny – Mészöly iskolában – Sárbogárd,

-          Anyák napi műsorok alsó tagozatban,

-          Népek tavasza levelezős verseny,

-          iskolai kirándulás – május 27 – én.

Június:

-          Gyermeknap megszervezése.

-          Osztálykirándulások lebonyolítása.

-          Papír – és PET palack gyűjtése.

-          Ballagási műsor megszervezése.

-          „Határtalanul” kirándulás lebonyolítása – június 1 – 4 – ig,

-          A magatartás- és szorgalomjegyek egyeztetése, az érdemjegyek ellenőrzése.

-          A bizonyítványok, törzslapok megírása, dokumentumellenőrzés.

-          Tanévzáró, jutalomkönyvek átadása, bizonyítványok kiosztása.

-          Statisztikák elkészítése.

-          A munkaközösség beszámolója, az éves munka értékelése.

-          Év végi osztályozó vizsga lebonyolítása.

-          Túrázás Tésen „Szamóca túra”.

-          Erdei iskola tábor – Városlőd.

Pályázatok:

•          ÖKOISKOLA cím

•          Gyümölcsprogram

•          Iskolatej program

•          Határtalanul

•          TÁMOP 3.1.4 C-14 Innovatív iskolák fejlesztése

Tankönyvek, taneszközök

Kollégáink az érvényben lévő tanterveknek megfelelő taneszközöket választották, 1-3. és 5-7. évfolyamon a belépő kerettanterveknek megfelelőt, a többi évfolyamon pedig a már elkezdett, bevált tankönyvcsaládokból oktattunk. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a kifutó évfolyamokon nem választhattuk az elkezdett tankönyvcsaládok folytatását egyes tantárgyakból. A tankönyvek rendelése bonyolult, és az állandó változtatás nehezíti a folyamatos munkát. Megoldatlan a tartós tankönyvek használata. A megrongálódott könyvek értéke behajthatatlan, és cseréje sem megoldott. Tankönyvfelelősök munkája nincs elismerve.

A tanévvégi rendeléseknél az 1-4. évfolyamon változtattunk az eddigi szokásainkon, az apáczais tankönyvcsaládot lecseréltük az OFI-s kísérleti tankönyvekre.

5 nap felhasználása:

·         1 nap 2015. október 12. Egészség nap a pályázati keret terhére

·         1 nap 2015. december 13. kézműves nap az advent jegyében

·         1 nap 2016. március 5. belső szakmai műhelynap

·         1 nap 2016. május 27. Iskolai tanulmányi kirándulás Gyulaj Annafürdőre

·         1 nap 2016. június 14. DÖK napja tanév búcsúztató gyermeknapi rendezvény

Rendkívüli események:

Iskolánkban kettő számunkra rendkívüli esemény történt.

1.      Sajnos februárban, egy a szülők által előadott, számunkra homályos történetből  rendőrségi ügyet gerjesztettek, amelynek alapját nem ismerjük, ugyanis az iskolai foglalkozásokon kívüli események idézték elő a botrányt. A szülők nem tudták higgadtan, kulturált módon megbeszélni egymással a problémáikat, ehelyett a gyerekekre hárították, s ennek következménye lett, hogy 1 tanuló távozott az iskolából, amit nagyon sajnáltunk, hiszen ő volt a 8. osztályban az egyik, akire lehetett számítani (tanulás, közösségi munka). Ennek következményeként két szülő nemtelen támadást indított az iskola tanári kara ellen ( pl.: feljelentés a KLIK járási hivatalánál , elfogultsággal vádolva a tantestületet; a bizonyítványosztás után kérte ki egyikük gyermeke évközben írt dolgozatainak másolatát; rágalomhadjárat indítása  a faluban a tanárok ellen stb.) Az iskola minden esetben objektív tájékoztatást adott a szülőknek, a kért másolatokat hivatalos formában átadtuk, a személyeskedő hangnemű vádaskodásokra válaszolni azonban nem tartjuk feladatunknak. Ettől messzemenően elhatárolódunk.

Az intézmény igazgatója biztosította a szülők tankerület felé beadott kérését. A két tanuló év végi beszámolójára biztosította a független pedagógusok jelenlétét.

2.      A második rendkívüli esemény az iskolai átszervezéssel kapcsolatban történt. Az alsószentiváni tagiskola felső tagozata az alapi iskolába került volna áthelyezésre. Ennek következtében a szülők és az iskola részéről méltánytalan, elvtelen rágalmak indultak el az alapi iskola egykori és jelenlegi dolgozói ellen. A legnagyobb meglepetésünkre ezek a vélemények egyoldalúan a tagintézméy- vezetője részéről is támogatást kaptak. Ennek következtében 2 leendő elsős tanulót alsószentivánra írattak, valamint év végén az idősebb testvéreiket is átviszik alsószentivánra. Kívánjuk, hogy a számukra tett ígéretek valósuljanak meg. Iskolánk nem vette fel a velünk szemben tanúsított stílust. Elsődlegesen a távozó tanulók helyzetét kívántuk megkönnyíteni és nem szembe állítani Őket a szülői döntéssel, és ez által szüleikkel.

Köszönjük az alsószentiváni polgármester hozzáállását, ki nyugalomra intette a lakosságot.

 

Összegzés:

Összegezve a magunk mögött hagyott 2015/2016-os tanévet, a szakmai munkánk összességében sikeres volt. A napi munkában, a feladatok teljesítésében a tantestület minden tagja legjobb tudásával, igyekezetével állt helyt. Külön megköszönöm minden kollégámnak, hogy segítettek a tagintézmény-vezetői feladataim minél sikeresebb ellátásában.

 

Köszönet minden kollégának és munkatársnak a tanévben végzett munkájáért.

 

A munkatervet összeállította Bauerné Kaszás Veronika az osztályfőnökök, reszort felelősök beszámolója alapján.

 

 

Legitimáció:

 

A nevelőtestület a 2015/2016. tanév beszámolóját 2016. június 24-i tanévzáró értekezletén megvitatta, és egyhangúan elfogadta.

 

 

Alap, 2016. június 24.                                 

 

 

     …..……………………………..

                                                                                              Bauerné Kaszás Veronika

                                                                                                 tagintézmény-vezető

 

 

 

 

 

Utoljára módosítva: 2016-11-20 17:39:22